Školní poradenské pracoviště

Školní poradenské pracoviště je zřízeno k zajištění a realizaci výchovně vzdělávací koncepce školy. Poskytuje poradenské služby v souladu s vyhláškou č. 72/2005 Sb. ve znění pozdějších předpisů žákům a jejich zákonným zástupcům. Podílí na zajišťování podpůrných opatření pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, poskytuje součinnost školským poradenským zařízením a spolupracuje s orgány veřejné moci za účelem ochrany práv žáků.

Poradenské služby jsou ve škole zajišťovány v rozsahu odpovídajícím počtu a vzdělávacím potřebám žáků školy a jsou zaměřené zejména na:

 • poskytování podpůrných opatření pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami,
 • sledování a vyhodnocování účinnosti zvolených podpůrných opatření,
 • prevenci školní neúspěšnosti,
 • kariérové poradenství spojující vzdělávací, informační a poradenskou podporu k vhodné volbě vzdělávací cesty a pozdějšímu profesnímu uplatnění,
 • podporu vzdělávání a sociálního začleňování žáků z odlišného kulturního prostředí a s odlišnými životními podmínkami,
 • podporu vzdělávání žáků nadaných a mimořádně nadaných,
 • průběžnou a dlouhodobou péči o žáky s výchovnými či vzdělávacími obtížemi a vytváření příznivého sociálního klimatu pro přijímání kulturních a jiných odlišností ve škole a školském zařízení,
 • včasnou intervenci při aktuálních problémech u jednotlivých žáků a třídních kolektivů,
 • předcházení všem formám rizikového chování včetně různých forem šikany a diskriminace,
 • průběžné vyhodnocování účinnosti preventivních programů uskutečňovaných školou,
 • metodickou podporu učitelům při použití psychologických a speciálně pedagogických postupů ve vzdělávací činnosti školy,
 • spolupráci a komunikaci mezi školou a zákonnými zástupci,
 • spolupráci školy při poskytování poradenských služeb se školskými poradenskými zařízeními,
 • spolupráci zejména s třídními učiteli, učiteli výchov, případně s dalšími pedagogickými pracovníky školy.

Školní poradenské pracoviště tvoří:

 • výchovná poradkyně školy: Mgr. Diana Jamal-Aldinová, kabinet 508 , tel.: 226 211 219 , E-mail:aldinova@arcig.cz
 • školní metodička prevence: Mgr. Tereza Dvořáková, kabinet 508, E-mail: dvorakova@arcig.cz,
 • školní psycholožka: Mgr. Dita Kramářová, kabinet 509, E-mail: kramarova@arcig.cz,
 • Křesťanská pedagogicko-psychologická poradna, Pernerova 8, 186 00 Praha 8, tel./fax: 222 322 624, E-mail:poradna@kppp.cz,
 • Pedagogicko-psychologická poradna pro Prahu 1, 2 a 4, Francouzská 56, 100 00 Praha 10,

Na činnosti školního poradenského pracoviště se podílí školní preventivní team, který mimo výše uvedené osoby tvoří:

 • zástupkyně ředitele školy: Mgr. Jana Kaderová, kabinet 209, tel.: 226 211 212, E-mail: kaderova@arcig.cz,
 • školní kaplan: P. Marián Šárovec, kabinet 011, E-mail: sarovec@arcig.cz
 • školní kaplan: P. Kliment Mikulka, kabinet 011, E-mail: mikulka@arcig.cz

Na škole dále působí kariérový poradce: Mgr. Tomáš Pešek, kabinet 517, E-mail: pesek@arcig.cz

Články k tématu Školní poradenské pracoviště

Školní psycholog - Mgr. Renata Kolářová, učebna 509

Konzultační hodiny v květnu:
středa 2.5. 13:30 - 17:00
středa 9.5. 13:30 - 17:00
úterý 15.5. 14:00 - 17:30
středa 30.5. 13:30 - 17:00

Školní psycholog - Mgr. Renata Kolářová, učebna 509

Konzultační hodiny v dubnu:
středa 4.4. 13:00 - 16:30
úterý 10.4. 13:30 - 16:00
čtvrtek 19.4. 14:00 - 17:00
středa 25.4. 13:30 - 16:30

Školní psycholog - Mgr. Renata Kolářová, učebna 509

Konzultační hodiny v březnu:
středa 7.3. 13:15 - 17:15
středa 14.3. 13:30 - 16:00
pondělí 19.3. 13:30 - 16:30
středa 28.3. 13:30 - 16:15

Školní psycholog - Mgr. Renata Kolářová, učebna 509

Konzultační hodiny v únoru:
středa 1.2. 13:30 - 16:30
pondělí 13.2. 13:30 - 16:30
středa 22.2. 13:30 - 16:30
středa 29.2. 13:30 - 16:30

Školní psycholog - Mgr. Renata Kolářová, učebna 509

Konzultační hodiny v lednu:
středa 4.1. 13:30 - 16:30
středa 11.1. 13:30 - 16:30
středa 18.1. 13:30 - 16:30
pondělí 23.1. 13:15 - 16:15

Školní psycholog - Renata Kolářová
Konzultační hodiny do konce roku 2011

V rámci Školního klubu začala ve škole působit školní psycholožka Renata Kolářová. Obracet se na ni mohou studenti, učitelé a rodiče studentů.

V úterý dne 20. října 2009 se uskutečnila u nás ve škole interaktivní přednáška na téma AIDS, sex, vztahy. Byla připravena pro sexty a septimy. Na pozvání naší výchové poradkyně nás přišel navštívit pan Vladimír Vácha z organizace ACET (Projekt vzdělávání a osvěty v oblasti AIDS) a seznámil nás s možnostmi nákazy, šíření a výskytem HIV pozit. lidí ve světě.

Stránky