Přijetí do vyššího ročníku a přestup na AG

Přijetí do vyššího ročníku a přestup na AG

V souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., školský zákon, se jedná o přestup žáka z jiné střední školy a o přijetí žáka do vyššího než prvního ročníku vzdělávání i z jiné než střední školy. Pro potřeby řízení se na zájemce o studium pohlíží stejně, jsou si tedy rovni.

Přijetí je realizováno vždy od začátku nového školního roku, tedy od 1. září, výjimky jsou možné jen z mimořádných důvodů.

O přijetí uchazečů ke vzdělávání na střední škole rozhoduje ředitel školy. Na přijetí do vyššího ročníku ani na přestup z jiné střední školy nemá uchazeč právní nárok.

Postup

Žádosti a přihlášky, které byly škole doručeny během školního roku, shromažďuje zástupce ředitele pro každodenní chod školy. Podle potřeby je nabídka volných míst zveřejněna na školních stránkách.

Žádost o přestup/přijetí do vyššího ročníku vzdělávání je nutné podat řediteli školy nejpozději do 31. května pro první termín a do 15. srpna pro druhý termín. Zkoušky se konají v průběhu června až srpna příslušného kalendářního roku.

Pravidla pro oba typy přijetí jsou uvedena níže. Mimo ně se pro přijetí zohledňuje také přístup žáka ke zkoušce, způsob komunikace při zkouškách, soulad se zaměřením školy. Na základě pravidel a dalších uvedených kritérií je sestaveno pořadí uchazečů, kteří (zákonní zástupci) jsou postupně telefonicky dotazováni, zda jejich úmysl být přijat na Arcibiskupské gymnázium trvá. Pokud nevyjádří prokazatelně, nejpozději do dne následujícího po dni telefonického dotazu, úmysl nastoupit, je osloven další uchazeč v pořadí. Teprve při potvrzení nástupu uchazeče je předáno rozhodnutí o přijetí. Ostatním uchazečům je předáno rozhodnutí o nepřijetí resp. o zamítnutí žádosti o povolení přestupu. 

Přestup z jiné střední školy

V souladu s § 66, odstavec 4 zákona č. 561/2004, školský zákon, je možný přestup na Arcibiskupské gymnázium z jiné střední školy. Uchazeč o přestup koná vždy rozdílovou zkoušku z předmětů český jazyk, matematika a anglický jazyk, případně z dalších předmětů, které jsou mu určeny podle ročníku, do kterého se hlásí. 

Zájem o přestup vyjádří uchazeč a jeho zákonný zástupce zasláním žádosti uvedené v příloze. Jako přílohu žádosti o přestup je nutné doložit obyčejnou kopii vysvědčení s výsledky vzdělávání z posledních dvou pololetí.

Pro přestup na Arcibiskupské gymnázium z jiné střední školy ředitel školy hodnotí u uchazečů níže uvedeným způsobem především následující skutečnosti:

1) písemná zkouška z českého jazyka a literatury (je možná i ústní zkouška)

2) písemná zkouška z matematiky (je možná i ústní zkouška)

3) ústní a písemná zkouška z anglického jazyka

4) případně písemná zkouška z německého/francouzského/španělského jazyka  (je možná i ústní zkouška)

5) případně ústní či písemná zkouška z dalšího předmětu ve vztahu k učebnímu plánu školy, ze které se uchazeč hlásí

6) případně ústní pohovor pro zjištění motivace a dalších skutečností nutných ke studiu na Arcibiskupském gymnáziu

Pokud uchazeč u písemné zkoušky z konkrétního předmětu nesplní podmínky pro přijetí, pak se ústní zkouška z tohoto předmětu vůbec nekoná a uchazeč není přijat. Stejně tak pokud uchazeč nesplní podmínky pro přijetí v jednom předmětu, z dalších předmětů se zkoušky již nekonají a uchazeč není přijat.  

Uchazeč je přijat ke studiu na Arcibiskupském gymnáziu rozhodnutím ředitele školy. Na základě rozhodnutí ředitele může být přijat pouze žák, který nebyl v jednotlivých předmětech hodnocen  horší známkou než dobře v písemné i ústní části zkoušky  a zkoušející učitel doporučil řediteli přijetí uchazeče. Žák je hodnocen ze znalosti látky stanovené ŠVP Arcibiskupského gymnázia pro odpovídající ročník, který navštěvuje na své současné škole. V případě vyššího počtu zájemců o přestup do jedné třídy je dána zpravidla přednost těm, kteří mají lepší výsledky v jednotlivých částech přestupové zkoušky. Na základě přestupových zkoušek nemusí být přijat žádný uchazeč.

V případě rozhodnutí o zamítnutí žádosti o povolení přestupu žáka lze podat odvolání ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho doručení. Odvolání se podává u ředitele střední školy, jejíž činnost vykonává Arcibiskupské gymnázium, a rozhoduje o něm příslušný odbor Magistrátu hlavního města Prahy. 

Přijímání do vyššího ročníku vzdělávání i z jiné než střední školy

Na základě § 63 zák. č. 561/2004 Sb., školský zákon: „Ředitel školy může uchazeče přijmout do vyššího než prvního ročníku vzdělávání ve střední škole. V rámci přijímacího řízení může ředitel školy po posouzení dokladů uchazeče o předchozím vzdělávání stanovit jako podmínku přijetí vykonání zkoušky, a určit její obsah, termín, formu a kritéria hodnocení, a to v souladu s rámcovým vzdělávacím programem příslušného oboru vzdělání. V případě, že ředitel školy rozhodne o přijetí uchazeče, určí ročník, do něhož bude uchazeč zařazen.“

Při přijímání do vyššího ročníku není zákonem stanoven termín přijímacího řízení a používá se stejný tiskopis přihlášky jako pro přijetí do 1. ročníku, kterým vyjádří uchazeč (zákonný zástupce) zájem o studium na Arcibiskupském gymnáziu. Jako přílohu přihlášky je nutné doložit obyčejnou kopii vysvědčení s výsledky posledních dvou pololetí.  Jednotná zkouška se nekoná. Přijetí tímto způsobem není možné do prvního ročníku vzdělávání.

Ředitel školy rozhodne jednotlivě o tom, jaká kritéria přijímacího řízení vyhlásí podle typu školy, ze které se uchazeč hlásí, a v souvislosti s tím také určí předměty, ze kterých se bude konat zkouška k přijetí žáka do vyššího ročníku. Zpravidla se jedná o předměty: 

1) písemná zkouška z českého jazyka a literatury (je možná i ústní zkouška)

2) písemná zkouška z matematiky (je možná i ústní zkouška)

3) ústní a písemná zkouška z anglického jazyka

4) písemná zkouška z německého/francouzského/španělského jazyka (je možná i ústní zkouška) 

5) případně ústní či písemná zkouška z dalšího předmětu ve vztahu k učebnímu plánu školy, ze které se uchazeč hlásí

6) případně ústní pohovor pro zjištění motivace a dalších skutečností nutných ke studiu na Arcibiskupském gymnáziu

7) v případě, že jde o žáka 9. ročníku základní školy, který skládal v příslušném školním roce jednotnou přijímací zkoušku na střední školu, vychází se i z těchto výsledků, které pro potřeby řízení k přijetí do vyššího ročníku vzdělávání žák škole poskytne

Na základě rozhodnutí ředitele může být přijat uchazeč, který nebyl v jednotlivém předmětu (jednotlivé části) zkoušky hodnocen horší známkou než dobře a zkoušející učitel doporučil řediteli přijetí uchazeče ke studiu. To vše v případě, že bude v příslušném ročníku, třídě a jazykové skupině volné místo. V případě vyššího počtu zájemců o přijetí do jedné třídy je dána zpravidla přednost těm, kteří mají lepší výsledky v jednotlivých částech zkoušky.V případě žáka 9. třídy základní školy musí uchazeč dosáhnout minimálního počtu bodů za jednotlivé části jednotné přijímací zkoušky, který je stanoven při vyhlášení příslušného termínu zkoušky. Na základě zkoušky nemusí být přijat žádný uchazeč.

Pokud uchazeč u písemné zkoušky z konkrétního předmětu nesplní podmínky pro přijetí, pak se ústní zkouška z tohoto předmětu vůbec nekoná a uchazeč není přijat. Stejně tak pokud uchazeč nesplní podmínky pro přijetí v jednom předmětu, z dalších předmětů se zkoušky již nekonají a uchazeč není přijat.   

V případě rozhodnutí o nepřijetí žáka lze podat odvolání ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho doručení. Odvolání se podává u ředitele střední školy, jejíž činnost vykonává Arcibiskupské gymnázium, a rozhoduje o něm příslušný odbor Magistrátu hlavního města Prahy.