Přestup na Arcibiskupské gymnázium

Přestup z jiné střední školy

V souladu s § 66, odstavec 4 zákona č. 561/2004, školský zákon, je možný přestup na Arcibiskupské gymnázium z jiné střední školy. Uchazeč o přestup koná vždy rozdílovou zkoušku z předmětů český jazyk, matematika a anglický jazyk, případně z dalších předmětů. Na základě výsledků zkoušky rozhoduje ředitel o přijetí žáka.

Přestupové zkoušky se konají v průběhu června až srpna a žáci jsou přijímáni vždy od začátku nového školního roku. Žádost o přestup je nutné podat řediteli školy nejpozději do 30. května pro první termína do 15. července pro druhý termín. 

Zájem o přestup vyjádří uchazeč a jeho zákonný zástupce zasláním žádosti uvedené níže. Jako přílohu žádosti o přestup je nutné doložit obyčejnou kopii vysvědčení s výsledky posledních dvou pololetí.

O přijetí uchazečů ke vzdělávání na střední škole rozhoduje podle ustanovení § 63 školského zákona ředitel školy, který stanovil následující kritéria přestupových zkoušek:

Pro přestup na Arcibiskupské gymnázium ředitel školy hodnotí u uchazečů níže uvedeným způsobem především následující skutečnosti:

  1. písemná zkouška z českého jazyka a literatury (je možná i ústní zkouška)
  2. písemná zkouška z matematiky (je možná i ústní zkouška)
  3. ústní a písemná zkouška z anglického jazyka
  4. písemná zkouška z německého/francouzského/španělského jazyka  (je možná i ústní zkouška)
  5. případně ústní či písemná zkouška z dalšího předmětu ve vztahu k učebnímu plánu školy, ze které se uchazeč hlásí

Uchazeč je přijat ke studiu na Arcibiskupském gymnáziu rozhodnutím ředitele školy. Na základě rozhodnutí ředitele může být přijat pouze žák, který nebyl v jednotlivých předmětech hodnocen při zkoušce horší známkou než dobře a zkoušející učitel doporučil řediteli přijetí uchazeče. Žák je hodnocen ze znalosti látky stanové ŠVP Arcibiskupského gymnázia pro odpovídající ročník, který navštěvuje na své současné škole. V případě vyššího počtu zájemců o přestup do jedné třídy je dána přednost těm, kteří mají lepší výsledky v jednotlivých částech přestupové zkoušky. Na základě přestupových zkoušek nemusí být přijat žádný uchazeč. Přijetí na základě přestupu se ralizuje zpravidla k začátku jednotlivých pololetí. 

V případě rozhodnutí o nepřijetí žáka lze podat odvolání ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne jeho doručení. Odvolání se podává u ředitele střední školy, jejíž činnost vykonává Arcibiskupské gymnázium, a rozhoduje o něm Odbor školství Magistrátu hlavního města Prahy. Odvolání musí obsahovat údaje o tom, v jakém rozsahu rozhodnutí napadá a v čem je spatřován rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo.

Přijímání do vyššího ročníku vzdělávání z  jiné než střední školy

Na základě § 63 zák. č. 561/2004 Sb., školský zákon: „Ředitel školy může uchazeče přijmout do vyššího než prvního ročníku vzdělávání ve střední škole. V rámci přijímacího řízení může ředitel školy po posouzení dokladů uchazeče o předchozím vzdělávání stanovit jako podmínku přijetí vykonání zkoušky, a určit její obsah, termín, formu a kritéria hodnocení, a to v souladu s rámcovým vzdělávacím programem příslušného oboru vzdělání. V případě, že ředitel školy rozhodne o přijetí uchazeče, určí ročník, do něhož bude uchazeč zařazen.“

Zájem o přijetí do vyššího ročníku vyjádří uchazeč a jeho zákonný zástupce zasláním standardní přihlášky ke studiu na střední škole. Jako přílohu přihlášky je nutné doložit obyčejnou kopii vysvědčení s výsledky posledních dvou pololetí. 

Při přijímání do vyššího ročníku není zákonem stanoven termín přijímacího řízení a používá se stejný tiskopis přihlášky jako pro přijetí do 1. ročníku. Jednotná zkouška se nekoná. Ředitel školy rozhodne jednotlivě o tom, jaká kritéria přijímacího řízení vyhlásí podle typu školy, ze které se uchazeč hlásí, a v souvislosti s tím také určí předměty, ze kterých se bude konat zkouška k přijetí žáka do vyššího ročníku. Zpravidla se jedná o předměty: český jazyk a literatura, matematika, anglický jazyk, další jazyk podle jazykové skupiny třídy, případně další předmět, podle konkrétního ročníku, do kterého se žák hlásí. Na základě rozhodnutí ředitele může být přijat žák, který nebyl v jednotlivém předmětu (jednotlivé části) zkoušky hodnocen horší známkou než dobře a zkoušející učitel doporučil řediteli přijetí uchazeče ke studiu. To vše v případě, že bude v příslušném ročníku, třídě a jazykové skupině volné místo. V případě vyššího počtu zájemců o přijetí do jedné třídy je dána přednost těm, kteří mají lepší výsledky v jednotlivých částech zkoušky. Na základě zkoušky nemusí být přijat žádný uchazeč.

V případě rozhodnutí o nepřijetí žáka lze podat odvolání ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne jeho doručení. Odvolání se podává u ředitele střední školy, jejíž činnost vykonává Arcibiskupské gymnázium, a rozhoduje o něm Odbor školství Magistrátu hlavního města Prahy. Odvolání musí obsahovat údaje o tom, v jakém rozsahu rozhodnutí napadá a v čem je spatřován rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo.