Platby

Školné

Ve školním roce 2024/2025 činí školné:

  • pro primy a kvinty 16.000,- Kč za rok,
  • pro sekundy až kvarty, sexty a septimy 12.000,- Kč za rok
  • pro oktávy 9.000,- Kč za rok 
  • v případě opakování ročníku činí školné vždy 16.000,- Kč za rok

Školné je splatné jednorázově bankovním převodem na účet školy č. 304547021/0100 k 15. září příslušného školního roku. Pro identifikaci platby se do zprávy uvede: příjmení, jméno, třída a školné - viz smlouva o poskytnutí vzdělávání za úplatu.

Stravné

Přihlášku ke stravování a další informace najdete na webu školy v záložce o škole - jídelna. Cena oběda pro žáky je 69 Kč. Obědy plaťte na číslo účtu 115-2246680287/0100, jako variabilní symbol uveďte prosím registrační číslo strávníka, které vygeneruje systém po zaslání přihlášky ke stravování.

Projekt "Obědy pro děti" pomáhá dětem (žáci nižšího gymnázia = prima až kvarta), které se ocitly v situaci, kdy si jejich rodiče nemohou dovolit jim zaplatit obědy ve školních jídelnách. Pokud je vaše finanční situace taková, že vám nezbývá na zakoupení obědů pro vaše děti, kontaktujte prosím ředitele Arcibiskupského gymnázia ideálně do konce června, nejpozději do 15. 9. Vše probíhá v naprosté anonymitě.

Kroužkovné

Do kroužků se účastníci hlásí do 15.9. a platby s v. č. 200 se zasílají na účet školy č. 304547021/0100. Výši úplaty a více informací naleznete na záložce o škole - školní klub - dokumenty klubu. 

 

Můžete žádat o příspěvky na volnočasové aktivity nebo vzdělávání

Fond zaměstnanců

Zjistěte si u svého zaměstnavatele, zda máte možnost čerpat příspěvek např. na sportovní aktivity nebo kroužky či výjezdy dětí. Některé firmy to svým zaměstnancům proplácí. 

Příspěvky pojišťoven

Pojišťovny přispívají na sportovní aktivity. Pokud potřebujete daňový doklad o platbě kroužku pro pojišťovnu, obracejte se přímo na klusakova@arcig.cz.

 

V případě finanční nouze můžete žádat o pomoc s úhradou

Solidární žákovský fond

O pomoc pro sociálně znevýhodněné studenty a studentky lze zažádat prostřednictvím Solidárního žákovského fondu za předpokladu, že žák plní své studijní povinnosti. Podporu je možné čerpat na školné, učebnice, jazykové výjezdy a další školní akce. Žádost o udělení příspěvku je naprosto důvěrná. O udělení příspěvku rozhoduje ředitel školy a určený zástupce Rady rodičů, oba jsou vázáni mlčenlivostí. Žádost o udělení příspěvku podává zákonný zástupce či zletilý žák a přijímá ji ředitel školy.

Obědy pro děti

Projekt "Obědy pro děti" pomáhá dětem (žáci nižšího gymnázia = prima až kvarta), které se ocitly v situaci, kdy si jejich rodiče nemohou dovolit jim zaplatit obědy ve školních jídelnách.

Mimořádná okamžitá pomoc

Na MPSV lze požádat o mimořádnou okamžitou pomoc v souvislosti s úhradou vzdělání nebo zájmové činnosti nezaopatřeného dítěte.