Přijímací řízení

Přijímací řízení

Přijímací řízení na AG má dvě části, státní a školní. Ve státní části se píší testy z matematiky a českého jazyka a literatury,  ve školní části je diktát v českém jazyce a test studijních dovedností; test ze všeobecného přehledu nebude součástí zkoušek.

Termíny přijímacích zkoušek:

Jednotná přijímací zkouška: pondělí 17. a úterý 18. dubna 2023 (řádné termíny) a středa 10. a čtvrtek 11. května 2023 (náhradní termíny)

Školní přijímací zkouška: středa 19. a čtvrtek 20. dubna 2023 (řádné termíny) a pátek 12. května 2023 (náhradní termín)

Ve školním roce 2023/2024 budou otevřeny dvě primy, do nichž chceme celkem přijmout 64 žáků.


KRITÉRIA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2023/2024

 • Přijímací řízení se řídí §§ 59-61 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, mj. zákona č. 178/2016 Sb.
 • Na základě přijímacího řízení v roce 2023 bude přijato ke studiu na AG ve školním roce 2023/2024 nejvýše 64 žáků, do oboru (osmileté) gymnázium, denní studium, kód 79-41-K/81, školní vzdělávací program “Osm svobodných umění”.
 • S přijatými uchazeči škola uzavře smlouvu o poskytnutí vzdělávání za úplatu, jejíž text je součástí pozvánky k vykonání přijímací zkoušky. Podle této smlouvy budou přijatí uchazeči nastupující ve školním roce 2023/2024 škole platit školné 12.000 Kč ročně. Podepsanou smlouvu o vzdělávání za úplatu odevzdá zákonný zástupce uchazeče společně se zápisovým lístkem, pokud bude uchazeč ke studiu na AG přijat.
 • Účastníkem přijímacího řízení se stává žák 5. třídy ZŠ, jehož zákonný zástupce podá přihlášku ke studiu na AG se souhlasným vyjádřením žáka řediteli AG, a to do 1. března 2023.
 • Součástí přijímacího řízení na AG je
   1. jednotná státní přijímací zkouška
   2. školní přijímací zkouška.

Jednotná státní přijímací zkouška

 • Uchazeč má možnost podat přihlášku až na dvě střední školy, přičemž je mu umožněno konat jednotnou zkoušku na každé z těchto škol. Ve výsledku přijímacího řízení se bude zohledňovat pouze lepší výsledek z prvního či druhého termínu. Podá-li uchazeč přihlášku pouze na jednu školu, může konat jednotnou přijímací zkoušku pouze jednou.
 • První řádný termín státní přijímací zkoušky je stanoven na pondělí 17. dubna 2023 a druhý na úterý 18. dubna 2023.
 • Státní přijímací zkouška se bude skládat ze dvou písemných testů: z matematiky a z českého jazyka a literatury. Test z matematiky trvá 70 minut, test z českého jazyka a literatury 60 minut. Z každého testu může uchazeč získat do přijímacího řízení na AG nejvýš 50 bodů, součtem z obou testů maximálně 100 bodů.

Školní přijímací zkouška

 • První řádný termín školní přijímací zkoušky proběhne ve středu 19. dubna 2023 a druhý řádný termín ve čtvrtek 20. dubna 2023. Konkrétní termín konání zkoušky zapíše uchazeč do přihlášky ke vzdělávání.
 • Na základě přihlášky zašle ředitel AG uchazeči pozvánku k vykonání školní přijímací zkoušky nejpozději 14 dní před jejím konáním. Součástí pozvánky jsou mimo jiné podrobné organizační pokyny a prohlášení uchazeče. Podepsané prohlášení doručí žák zpět do školy v den konání přijímací zkoušky.
 • Školní přijímací zkouška se bude skládat z diktátu z českého jazyka (25 minut) a testu studijních dovedností (40 minut). Za diktát může uchazeč získat do přijímacího řízení na AG nejvýš 25 bodů, za test studijních dovedností nejvýš 25 bodů, celkem tedy z obou částí maximálně 50 bodů.
 • Podrobný obsah a způsob hodnocení školní přijímací zkoušky jsou v samostatném dokumentu Specifikace školní části přijímacích zkoušek.

Omluva ze zkoušek

 • Jestliže se žák nebude v prvním nebo druhém termínu moci ke zkoušce dostavit například z důvodu nemoci, bude po řádné písemné omluvě řediteli školy (nejpozději do tří dnů po termínu stanoveném pro přijímací zkoušku) moci konat zkoušku v termínu náhradním.
 • První náhradní termín jednotné státní přijímací zkoušky proběhne ve středu 10. května 2023, druhý ve čtvrtek 11. května 2023. Náhradní termín školní přijímací zkoušky je stanoven na pátek 12. května 2023.  

Bodový zisk

 • Za písemné testy z jednotné státní zkoušky a za školní přijímací zkoušky je možné získat maximálně 150 bodů (státní matematika 50, státní český jazyk 50, školní diktát 25, test studijních dovedností 25 bodů). Vedle toho může uchazeč v přijímacím řízení na AG získat ještě nejvýše 16 bodů za hodnocení na vysvědčeních ze základní školy a na základě skutečností, které osvědčují vhodné schopnosti, vědomosti a zájmy uchazeče.
 • Za vysvědčení z 2. pololetí 4. třídy a 1. pololetí 5. třídy bude každému uchazeči přidělen 1 bod za každou jedničku z českého jazyka, jednoho cizího jazyka (angličtina, němčina, španělština, francouzština) a matematiky, celkem tedy maximálně 6 bodů. Pokud má žák na některém z předložených vysvědčení sníženou známku z chování, žádné body za toto vysvědčení nezíská. Slovní hodnocení musí být podle § 51 odst. 3 školského zákona převedeno na známky (tj. pokud základní škola, do které uchazeč dochází, hodnotí slovně, je nutné ji požádat o převod na známky s dostatečným předstihem).
 • Za diplomy ve vědomostních nebo uměleckých soutěžích získané v období od 1. září 2021 do 16. dubna 2023 může uchazeč získat maximálně 4 body. Uznatelnými soutěžemi jsou soutěže uvedené MŠMT v informativním seznamu (odkaz: zde), včetně předešlých ročníků, a dále soutěže Základních uměleckých škol uvedených na portálu EOS ZUS, odkaz zde, včetně předešlých ročníků. Body budou přidělovány dle tohoto klíče: za 1. - 6. místo v minimálně okresním nebo vyšším kole soutěže dostane uchazeč 1 bod, za 1. - 3. místo v okresním kole předmětové olympiády dostane uchazeč 2 body.
 • Maximálně 6 bodů může získat uchazeč za mimoškolní organizované aktivity. Mimoškolní aktivity jsou pro potřeby přijímacího řízení rozděleny na 3 kategorie: 1. kategorie umělecké kroužky, 2. kategorie sportovní a turistické kroužky, 3. kategorie ostatní kroužky (přírodovědné, náboženství, jiné vzdělávací - nevztahuje se na přípravné kurzy). Z každé kategorie může uchazeč doložit nejvýše dva kroužky, navštěvované ve 3., 4. nebo 5. třídě. Body budou přidělovány podle následujícího klíče: 2 body získá uchazeč za potvrzení o dlouhodobé činnosti trvající minimálně 20 měsíců/dva školní roky s frekvencí jednou týdně; 3 body získá uchazeč za potvrzení o dlouhodobé činnosti trvající minimálně 20 měsíců/dva školní roky s frekvencí minimálně dvakrát týdně; 1 bod získá uchazeč za potvrzení o dlouhodobé činnosti trvající minimálně 10 měsíců/jeden školní rok s frekvencí jednou týdně, za jednobodové kroužky lze maximálně získat 2 body.
 • Podklady prokazující dané výsledky ze soutěží a účast na mimoškolních organizovaných aktivitách musí být předloženy nejpozději do dne konání jednotné státní přijímací zkoušky a musí z nich být patrné skutečnosti rozhodující o přidělení bodů. V opačném případě nebude k podkladu přihlédnuto.
 • Celkem může uchazeč získat v průběhu přijímacího řízení na AG nejvýš 166 bodů, maximálně 100 bodů za jednotnou státní přijímací zkoušku (50 bodů za matematiku a 50 bodů za český jazyk), maximálně 50 bodů za školní přijímací zkoušku (25 bodů diktát, 25 bodů za test studijních dovedností) a maximálně 16 bodů za prospěch (maximálně 6 bodů), soutěže (maximálně 4 body) a za mimoškolní organizované aktivity (maximálně 6 bodů).

Výsledné pořadí

 • Po 1. a 2. řádném termínu jednotné státní a školní přijímací zkoušky chceme přijmout 64 nejlepších uchazečů. V důsledku platnosti následujících pravidel však tento počet může být i nižší:
   1. Pokud se vyskytnou uchazeči, kteří se z vážných důvodů k přijímací zkoušce v řádném termínu nedostaví a svou neúčast řádně písemně omluví řediteli školy nejpozději do 3 dnů po termínu stanoveném pro přijímací zkoušku, sníží se počet přijímaných uchazečů na 64 minus omluvení. Omluveným uchazečům bude určen náhradní termín pro vykonání přijímací zkoušky. Pozvánku k vykonání přijímací zkoušky v náhradním termínu zašle ředitel AG uchazeči nejpozději 7 dnů předem.
   2. Na základě zkoušky v náhradním termínu může být přijat jen ten uchazeč, který získá víc bodů než nejlepší uchazeč nepřijatý v řádném termínu.
   3. Přijmout lze jen uchazeče, který splní podmínky přijímacího řízení: dosáhne alespoň 40 bodů ze 100 možných z jednotné státní přijímací zkoušky a současně alespoň 20 bodů z 50 možných bodů ze školní přijímací zkoušky.
 • Po řádných a případných náhradních termínech přijímacích zkoušek tak bude přijato v závislosti na konkrétních okolnostech maximálně 64 uchazečů podle pořadí. Vyskytne-li se u několika uchazečů rovnost bodů, rozhoduje se postupně v uvedeném pořadí, dokud nedojde k rozlišení, podle počtu bodů získaných:
    1. ze školní přijímací zkoušky
    2. za diktát
    3. za státní test z matematiky
    4. za prospěch, soutěže a za mimoškolní organizované aktivity
 • Ostatní uchazeči přijati nebudou.
 • Do 2 pracovních dnů po doručení (zpřístupnění) výsledků jednotné státní přijímací zkoušky zveřejní ředitel v budově školy a na webových stránkách školy seznam přijatých uchazečů pod registračním číslem. Podobně u případného náhradního termínu.
 • Před vydáním rozhodnutí budou mít uchazeči možnost nahlédnout do spisu a vyjádřit se k podkladům přijímacího řízení. Konkrétní termín bude uveden v pozvánce k přijímacím zkouškám a na webových stránkách školy, a to zvlášť pro školní a zvlášť pro státní část.
 • Rozhodnutí o nepřijetí uchazeče ke vzdělávání se zasílá zákonnému zástupci uchazeče písemně nebo do datové schránky.
 • Úmysl vzdělávat se na AG a stát se žákem AG potvrdí zákonný zástupce uchazeče odevzdáním zápisového lístku řediteli školy, pokud ředitel rozhodl o přijetí uchazeče ke vzdělávání, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí.
 • Nepotvrdí-li zákonný zástupce uchazeče odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se na AG, nebo pokud zákonný zástupce uchazeče neodevzdá společně se zápisovým lístkem v uvedené lhůtě podepsanou smlouvu o vzdělávání za úplatu ve třech stejnopisech, může být na jeho místo přijat jiný uchazeč.
 • Zápisový lístek může být uplatněn jen jednou; to neplatí v případě, že je lístek uplatňován na škole, kam byl uchazeč přijat na odvolání. Dokladem pro vydání zápisového lístku je rozhodnutí o přijetí na základě odvolání.

Odvolání

 • Proti rozhodnutí ředitele o nepřijetí ke vzdělávání se uchazeči mohou odvolat prostřednictvím ředitele AG, a to do 3 pracovních dnů od doručení rozhodnutí.
 • Nepřijatí uchazeči, kteří splnili podmínky přijímacího řízení (viz výše: aspoň 40 bodů z jednotné státní přijímací zkoušky a zároveň aspoň 20 bodů ze školní přijímací zkoušky), budou v případě uvolnění místa (díky neodevzdanému zápisovému lístku ze strany přijatého uchazeče) přijímáni v tom pořadí, v němž se umístili mezi nepřijatými, ale pouze za předpokladu, že podali odvolání ve výše uvedené lhůtě tří dnů od doručení rozhodnutí.
 • Počet uvolněných míst bude určen tím, kolik přijatých uchazečů neodevzdá ve stanovené lhůtě zápisový lístek řediteli AG.

V případě, že se nepodaří obsadit 64 míst v 1. kole přijímacího řízení, mohou být vypsána další kola přijímacího řízení.

 

Přijímání osob, které získaly předchozí vzdělání ve škole mimo území ČR

V souladu s § 20 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, se žákům, kteří získali předchozí vzdělání ve škole mimo území ČR, při přijímacích zkouškách na Arcibiskupské gymnázium promíjí na základě žádosti zákonného zástupce žáka z jednotné přijímací zkoušky zkouška z českého jazyka a ze školní přijímací zkoušky diktát. O prominutí zkoušky z českého jazyka žádá uchazeč písemně spolu s přihláškou.

Za osoby, které získaly předchozí vzdělání ve škole mimo území České republiky, se považují všichni uchazeči o střední vzdělání, kteří spolu s přihláškou ke střednímu vzdělávání předloží vysvědčení získané z posledních dvou ročníků školy mimo území České republiky, bez ohledu na to, zda zároveň předloží i vysvědčení české. Mezi osoby, které získaly předchozí vzdělání ve škole mimo území České republiky, nelze řadit uchazeče, kteří se před konáním přijímací zkoušky vzdělávali ve škole v České republice, včetně zahraničních škol působících na území České republiky, a to i když se v nich vzdělávali jen část školního roku.

Přijímání cizinců s dočasnou ochranou (dle zákona Lex Ukrajina)

Škola bude postupovat podle opatření obecné povahy MŠMT k přijímacímu řízení pro školní rok 2023/2024 č.j. MSMT-29772/2022-1 ze dne 27. 10. 2022 a podle zákona č. 67/2022 Sb., o opatřeních v oblasti školství v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace, ve znění pozdějších předpisů.

Při přijímacím řízení se cizincům s dočasnou ochranou na základě žádosti promíjí z jednotné přijímací zkoušky zkouška z českého jazyka a ze školní přijímací zkoušky diktát. O prominutí těchto zkoušek žádá uchazeč písemně spolu s přihláškou. Uchazeč společně s žádostí doloží, že je cizincem dle § 1 odst. 1 Lex Ukrajina. Na základě žádosti připojené k přihlášce má uchazeč právo konat písemný test jednotné přijímací zkoušky ze vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace v ukrajinském jazyce. Požadovaná vysvědčení z předchozího vzdělávání (viz níže) lze nahradit čestným prohlášením, pokud vysvědčení uchazeč nemůže předložit.

Společná ustanovení - osoby, které získaly předchozí vzdělávání ve škole mimo území ČR, a cizinci s dočasnou ochranou

K přihlášce ke vzdělávání je nutné doložit vysvědčení za poslední dva ročníky. Úřední překlad vysvědčení škola nevyžaduje, pokud je originál vysvědčení v těchto jazycích; slovenština, angličtina, němčina, francouzština španělština, ukrajinština nebo ruština, v opačném případě doloží uchazeč spolu s originálem vysvědčení také jeho úřední překlad. Uchazeč také může doložit vysvědčení z české školy za příslušná období.

Posouzení výsledků vzdělávání je realizováno dle následujících kritérií: Jsou hodnoceny výsledky z českého jazyka, nebo rodného jazyka uchazeče, z cizího jazyka (angličtina, francouzština, němčina nebo španělština) a matematiky za období odpovídající v České republice 2. pololetí 4. ročníku a 1. pololetí 5. ročníku. Za hodnocení odpovídající známce 1 může za tato období v těchto předmětech získat uchazeč až 6 bodů (dva za český jazyk, nebo za rodný jazyk uchazeče, dva za matematiku a dva za cizí jazyk).

Školní přijímací zkouška (bez diktátu, který je prominut) bude zadána v českém jazyce. Limit pro zpracování bude navýšen o 25 %, uchazeč může použít překladový slovník.

Znalost českého jazyka nezbytná pro vzdělávání v oboru (osmileté) gymnázium, denní studium, kód 79-41-K/81, je u těchto žáků ověřena pohovorem podle následujících kritérií:

 • pohovor je veden před tříčlennou komisí (dva učitelé českého jazyka, zástupce vedení školy),
 • ověřování znalosti českého jazyka probíhá minimálně 40 a maximálně 60 minut,
 • ověřování probíhá řízeným rozhovorem s využitím pracovního listu obsahujícího úryvky textů, součástí pohovoru může být napsání a přečtení několika slov v českém jazyce a diskuze nad textem,
 • z ověřování je sepsán zápis, který podepíší všichni členové komise,
 • výsledné rozhodnutí je rozhodnutím komisionálním,
 • pohovor je hodnocen: uchazeč uspěl / uchazeč neuspěl.

Pokud uchazeč při ověření znalosti z českého jazyka uspěje, je jeho úspěšnost při přijímacím řízení hodnocena na základě redukovaného hodnocení bez českého jazyka, bez školního diktátu a bez bodů za diplomy získané ve vědomostních nebo uměleckých soutěžích a bez bodů za mimoškolní organizované aktivity. Podle pořadí uchazečů v redukovaném hodnocení může být přijat tento žák, pokud se umístit do 64 místa včetně, mimo toto pořadí žák nemůže být přijat.

Pokud zákonní zástupci žáka podají odvolání proti rozhodnutí o nepřijetí, bude pořadí tohoto uchazeče znovu přehodnoceno na základě počtu přijatých uchazečů, kteří neodevzdali zápisový lístek a nepotvrdili tak úmysl vzdělávat se na Arcibiskupském gymnáziu. Podle pořadí uchazečů v redukovaném hodnocení bez žáků, kteří neodevzdali zápisový lístek, může být přijat tento žák, pokud se umístit do 64 místa včetně, mimo toto pořadí žák nemůže být přijat. Na všechny žáky pobývající dlouhodobě v zahraničí se vztahují ustanovení školského zákona o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, jimiž se podle § 16 odst. 1 a odst. 2 písm. c) školského zákona rozumí rovněž osoby, které k naplnění svých vzdělávacích možností nebo k uplatnění nebo užívání svých práv na rovnoprávném základě s ostatními potřebují poskytnutí podpůrných opatření spočívajících v nezbytné úpravě podmínek přijímání ke vzdělávání odpovídající zdravotnímu stavu, kulturnímu prostředí nebo jiným životním podmínkám uchazečů. Škola upraví podmínky přijímání ke vzdělávání podle školského zákona, § 13 vyhlášky č. 353/2016 Sb. a vyhlášky č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných, ve znění vyhlášky č. 270/2017 Sb.

Ondřej Mrzílek
ředitel Arcibiskupského gymnázia

Články k tématu Přijímací řízení

Obrázek k článku Přípravné kurzy českého jazyka a matematiky

V úterý 3. října 2023 se přípravné kurzy matematiky a českého jazyka nekonají. Těšíme se na vás příští týden 26. září a potom opět v úterý 10. října.

 

 

Obrázek k článku Přestupové zkoušky do vyššího než prvního ročníku

Vzhledem k několika volným místům v některých ročnících vypisuje Arcibiskupské gymnázium přestupové zkoušky, které se budou konat v týdnu od 28. srpna do 1. září 2023.

Obrázek k článku Schůzky rodičů budoucích primánů 22. června od 17:30

Srdečně zveme rodiče budoucích primánů na třídní schůzky, které se budou konat ve čtvrtek 22. června od 17:30 v budově Arcibiskupského gymnázia.

Obrázek k článku Přihlašování na přípravné kurzy matematiky a češtiny - všechny termíny již plně obsazeny

Kapacita kurzů je již naplněna. V současnosti se lze hlásit na oba předměty ve všech cyklech pouze jako náhradník. V případě uvolnění místa se vám ozveme v týdnu od 11. září 2023.

Obrázek k článku Výsledky náhradního termínu přijímacích zkoušek 2023

Náhradního termínu přijímacích zkoušek ve dnech 10. nebo 11. května 2023 (státní část) a 12. května 2023 (školní část) se zúčastnilo 9 uchazečů.

Obrázek k článku Výsledky přijímacích zkoušek 2023

Přijímacích zkoušek se ve dnech 17. a 18. dubna 2023 (státní část) a 19. a 20. dubna 2023 (školní část) zúčastnilo 201 z 215 přihlášených uchazečů.

Obrázek k článku Příjímací zkoušky - aktuální informace náhradní termín

Vážení rodiče, milé uchazečky a milí uchazeči o studium na AG, 
pro účastníky zkoušek v náhradním termínu bude před vydáním rozhodnutí o přijetí možné v kanceláři školy nahlížet do spisu k přijímacímu řízení, a to ve dnech 15. května 2023 od 9 do 16 hodin (školní část zkoušky) a 18. května 2023 od 12 do 15 hodin (státní část zkoušky). Prosíme rezervujte si termín a čas předem na tel. 226 211 210. Děkujeme

Obrázek k článku Výsledky Přijímačky z M nanečisto 2023

Zkouška se konala 28. 3. 2022 v AG, a to postupně ve 3 skupinách, s poslední skupinou přišlo také 24 hostů z řad veřejnosti.

Obrázek k článku Přípravné kurzy z Českého jazyka dne 28. března 2023

Přípravné kurzy z Českého jazyka se v úterý 28. března nekonají.

Obrázek k článku Přijímačka z matematiky nanečisto

Přijímačka z matematiky nanečisto se bude konat v ÚT 28. 3. 2023, a to jako zkouška otevřená – tedy pro všechny zájemce z řad kurzistů i veřejnosti.

Stránky