Dokumenty školního klubu

Do 15. 9. 2024 (žáci prim do 30. 9. 2024) se můžete přihlásit do některého z kroužků. Informace k platbám naleznete na této stránce níže.

Kroužky probíhají od 4. 9. 2024 do 20. 6. 2025  Žáci prim a kvint jsou v době adaptačních výjezdů automaticky omluveni.

Přihláška do kroužku

Tuto přihlášku vyplňují zájemci o zájmové kroužky, které jsou zpoplatněny. Přihláška má platnost jeden školní rok. Přihlášku je nutné vyplnit i v případě přihlašování do druhého kroužku. 

Odhlášení z kroužku

Chceme vědět, že víte o tom, že se dítě z kroužku odhlásilo. Nechceme, abyste si mysleli, že je na kroužku a ono mezitím trávilo čas jinak. Proto prosíme, abyste nám případný nezájem o kroužek oznámili písemně.

Přihláška k užívání zkušebny pro kapely, varhanní cvičné pro nečleny kroužku, klavíru v aule

Přihláška KMD

Platby za kroužky

  1. Platba za kroužek na celý školní rok se hradí do 15. 9. 2024 (žáci prim do 30. 9. 2024) na účet číslo 304547021/0100 s variabilním číslem 200 a jménem žáka v poznámce. (V případě platby s využitím QR kódu doplňte částku a jméno žáka)
  2. Nebude-li platba uhrazena nejpozději do měsíce od přihlášení žáka, nebude mu umožněno dále kroužek navštěvovat.
  3. Při odhlášení žáka z kroužku nevzniká nárok na vrácení platby.
  4. Kroužek bude otevřen při minimálním počtu pěti účastníků. Při nižším počtu je stanoven speciální příplatek 1000,- Kč/os. pro otevření nenaplněného kroužku.
  5. Ceny kroužků jsou stanoveny na základě plánované dotace kroužku a mohou být upraveny během prvního měsíce, pokud na základě zájmu účastníku a možnostech rozvrhu dojde k nějakým časovým změnám. Informace budou zveřejňovány v rozvrhu kroužků a oznamovány lektorem účastníkům kroužku.
  6. V případech hodných zvláštního zřetele může ředitel AG na základě písemné žádosti rodiče nebo zletilého žáka povolit úpravu platby za kroužek.

Přihláška do školního klubu a domu dětí a mládeže

Tuto přihlášku vyplňují noví žáci školy pro celé období studia gymnáziu, díky této přihlášce mohou žáci bezplatně využívat prostory školního klubu, jako jsou: PC klub v 201, knihovna, relaxační a sportovní koutek, klubovna u studny apod.

  • Přihláška do ŠK a DDM - pro primy - je k dispozici u třídních učitelů
Galerie: