Manuál člena školské rady

Školská rada (ŠR) stručně a přehledně

Co je a co dělá ŠR?

 • Je to poradní a kontrolní orgán, který umožňuje zainteresovaným skupinám (rodičům, pedagogům, zletilým studentům atp.) podílet se na správě školy, není podřízený vedení školy ani zřizovateli.
 • Mezi její pravomoci patří zejména:
  • projednávat dokumenty (rozpočet školy, ŠVP atp.),
  • schvalovat dokumenty (školní řád, pravidla hodnocení atp.),
  • podávat podněty řediteli, zřizovateli či dalším orgánům školské správy a tím se podílet na zlepšení chodu školy (kompletní výčet pravomocí viz jednací řád).
 • Sbírá podněty od rodičů či studentů, k tomu má svou e-mailovou adresu: skolskarada@arcig.cz.
 • Komunikuje navenek o své činnosti.

Kdo a jak se může stát členem ŠR?

 • Každé tři roky probíhají řádné volby, kandidují dvě skupiny uchazečů: 1. zástupci pedagogických pracovníků; 2. zástupci zletilých studentů a zákonných zástupců nezletilých studentů.
 • Třetí skupinou jsou členové ŠR jmenovaní zřizovatelem.
 • Uchazeč o členství se buď sám přihlásí nebo může být někým nominován. Nominovaný kandidát následně dostane prostor pro svou prezentaci na webu školy.
 • K samotným volbám a délce mandátu podrobněji viz volební řád, resp. školský zákon.

Jaké má člen práva a povinnosti?

 • V rámci ŠR přistupovat k informacím o škole, zejména k dokumentaci školy,
 • studovat předkládané materiály,
 • účastnit se jednání a hlasovat,
 • pečovat o zvolenou oblast (viz dále) atd.

Funkce není finančně ohodnocena.

Organizace činnosti ŠR

Co nejdříve po volbách je nutné:

 • svolat ustavující schůzi ŠR v novém složení (svolává ředitel),
 • předat agendu a aktualizovat e-mailové adresy a přístupy; zde je nutná spolupráce dosluhujícího předsedy s novou ŠR.

První schůze

 • Na první schůzi je nutné:
  • zvolit předsedu a místopředsedu,
  • schválit jednací řád.
 • Na první schůzi je vhodné:
  • rozdělit si úlohy/kompetence ve ŠR (viz níže bod Agenda k rozdělení),
  • formulovat konkrétní cíle ŠR v následujícím volebním období (např. pomoc se sháněním financí na konkrétní účel atp.),
  • stanovit pravidla pro přístup ke společné e-mailové adrese a cloudovému úložišti ŠR.

Organizace následných schůzí

 • Schůze probíhají alespoň dvakrát ročně.
 • Svolává je předseda či alespoň třetina ostatních členů.
 • Na začátku schůze je zvolen zapisovatel, který ze schůze pořizuje zápis.
 • Zápis je třeba po jeho vyhotovení schválit, zveřejnit a archivovat ve sdíleném cloudovém úložišti ŠR.
 • Jednání je možné vést také online či prostřednictvím e-mailu (tzv. per rollam) – viz níže bod Komunikace ŠR.
 • Podrobněji viz jednací řád.

Agenda k rozdělení mezi členy ŠR:

 • reakce na podněty zaslané ŠR,
 • prezentace činnosti ŠR na třídních schůzkách,
 • příspěvky do newsletteru,
 • náplň webových stránek,
 • vyhotovení zprávy o činnosti,
 • archivace zápisů,
 • správa e-mailové komunikace (správa e-mailů a jejich archivace),
 • správa cloudového úložiště, nastavení sdílených složek a dokumentů – google disk ŠR (sdílené disky nejde sdílet s někým, kdo nemá Google účet),
 • aktualizace dokumentů ŠR na webu (Jednací řád, manuál ŠR...),
 • atp.

Komunikace ŠR

 • Nutnou součástí komunikace ŠR je (viz čl. 6 jednacího řádu):
  • 1x ročně zpráva o činnosti na web - viz jednací řád,
  • zveřejňování zápisů z jednání/zasedání,
  • zveřejňování přijatých usnesení.
 • Doporučenou součástí komunikace ŠR je:
  • prezentace činnosti ŠR během třídních schůzek,
  • představení ŠR rodičům nových studentů,
  • příspěvky do Newsletteru Arcibiskupského gymnázia.

Pokud mezi sebou členové ŠR oficiálně komunikují (hlasování, připomínky ke schvalovaným a projednávaným dokumentům, zkrátka cokoliv, co má být v zápise nebo archivováno), musí tato komunikace probíhat přes adresu skolskarada@arcig.cz.

Užitečné odkazy

Galerie: