Umění řešit problémy - zhodnocení projektu

Závěrečná zpráva a zhodnocení celoročního projektu 2008/2009 Umění řešit problémy.

Chápejme problémy jako přirozenou součást našeho světa, i jako příležitost, a snažme se je řešit. Problémy se nikomu v životě nevyhnou. Jde o to, abychom je dokázali vnímat jako něco, co nás může posunout dál, otevřít nové pohledy, jako výzvu, nikoli jako něco, co nás pouze trápí, brzdí nebo dokonce sráží v rozletu. Řadu problémů je vhodné řešit v týmu, a proto i letošní projekt je prací skupinovou (viz Zadání projektu).

V následujícím přehledu je možné se seznámit s problémy navrženými k řešení.

1 Tančírna

H. Almerová

Taneční vystoupení VIII. B na maturitním plese

Viz též plakát na výstavě v aule

2 Jak interpretovat Gregoriánský chorál

I. Angelov

Orientace v chorálním zápisu, zpěv, 3 základní principy liturgické hudby, na závěr veřejné vystoupení

3 Rozumět dotekem

A. Angelová

Kolik toho říkají oči a jaké to je, když nevidíme?

Kolik můžeme ze světa poznat, když naše oči nevidí?

Člověk je stále týž a má touhu poznávat a dovídat se, i když třeba jemným dotekem....

Knížky pro nevidomé děti.

Mají jinou formu. Mají jiné zákonitosti. Jsou určené lidem, kteří nevidí či zůstali se zbytky zraku. Dá se taková kniha koupit? Která nakladatelství je vydávají a které knihovny je půjčují.

Je možné takovou knihu vyrobit? A jaké tedy podmínky by měla splňovat?

Které společnosti se věnují takovýmto formám literatury a jak vypadá jejich činnost?

Problém je nastaven tak, že by studenti měli poznat kdo se v naší společnosti věnuje nevidomým.Co se pro ně dělá a organizuje. Kde jsou slabé stránky této pomoci. Dále by vytvářeli knihu, která by splňovala charakter knížky pro nevidomé a mohla by být ve škole vyrobena. Poté by byla nabídnuta některým z knihoven pro nevidomé.

Otázka je, zda při výrobě této knihy škola přispěje na materiál. Měla by být darována jako dar AG nevidomým. ( Budu moci spolupracovat s odborným lektorem.)

Tento projekt se pro dlouhodobou nepřítomnost vyučující nemohl realizovat.

4 Jak může student AG pomoci trpícím v zemích třetího světa?

P. Beneš

Viz též plakát na výstavě v aule

5 Prozkoumání možností a příprava pro výuku zpracování zvuku a videa

Lukáš Bernard

V osnovách ŠVP Osm svobodných umění, podle kterých se začne poprvé učit příští školní rok v terciích, figuruje v Informatice nové rozšiřující téma, dosud na AG nevyučované - Zvuk a video: Náplní projektu je prozkoumat možnosti, jak vyučovat zmíněné téma na AG, včetně výběru vhodného hardware a software. Po výběru prostředků s jejich pomocí rozvrhnout náplň konkrétních vyučovacích jednotek v rozsahu 10 vyučovacích hodin (5 dvojhodin).

Výstup: Prezentace, materiály pro moodle či jiný výukový materiál v rozsahu 10 vyučovacích hodin (5 dvojhodin).

Viz též plakát na výstavě v aule

6 Smrt učitele?

J. Bierhanzl

Ke smrti Boha, jak ji konstatoval Nietzsche, současné myšlení připojuje smrt autora a smrt člověka jako subjektu. Uvážíme-li, že v kontextu okamžité dostupnosti informací je tradiční role učitele jako předávajícího vědění, které žák nemá, zpochybněna, není na místě připojit k seznamu zemřelých učitele (a žáka)? Je-li vědění demokratizováno, co vlastně může a má předávat učitel? Je možná jakási obrana učitele, která by si byla vědoma jeho smrti?

Viz též plakát na výstavě v aule

7 Taneční vystoupení VIII. A na maturitním plese

I. Brožová

Viz plakát na výstavě v aule

8 Fyzikální cirkus aneb Jak zvýšit popularitu fyziky?

J. Cvachová, A. Dudychová

Cílem je zvýšení fyzikálních znalostí studentů pomocí pokusů s jednoduchými prostředky.

Studenti: - vyhledají vhodný pokus v literatuře či na internetu

 • pokus sestaví a vyzkouší

 • sepíšou protokol o pokusu (pomůcky, provedení, fyzikální vysvětlení)

 • protokol (zejména fyzikální vysvětlení) předají formou vhodnou na nástěnku nebo jako prezentaci v Power pointu

 • předvádění všech pokusů Fyzikální cirkus

 • dohodnou se na zřízení a péči o nástěnku fyziky na chodbě

Požadavky : nástěnka fyziky

Počet studentů: 11+11

Viz též plakát na výstavě v aule

9 Tělesná zdatnost studentů AG

L. Čaba

Existují jisté obavy, že tělesná zdatnost našich (ale i jiných) studentů je na velmi slabé úrovni. Proto můžeme využít celosvětově uznávané motorické testy k odhalení skutečnosti. Jak na to? Testovat studenty, zapsat výsledky, porovnat mezi sebou a s výsledky jiných měření, vyvodit závěry. Využijeme testy UNIFIT a EUROFIT. Navrhneme postupy ke zlepšení situace.

Viz též plakát na výstavě v aule

10 Uspořádání a vybavení jazykových učeben

L. Drbout

Cílem tohoto projektu je vyřešit uspořádání a vybavení jazykových učeben tak, aby tyto co nejlépe vyhovovaly současným potřebám jazykové výuky na naší škole a zároveň odpovídaly požadavkům, které na ně budou v nejbližších letech s největší pravděpodobností kladeny, což v praxi znamená:

- vytvořit návrh na prostorové uspořádání jednotlivých učeben a jejich případné dovybavení (např. nábytkem, technickým vybavením, knihami a časopisy, mapami, plakáty apod.),

- přednést tento návrh vedoucím učitelům jazykových sekcí a vedení školy a zapracovat jejich případné nápady, podněty a připomínky,

- najít potenciální dodavatele tohoto dovybavení, zjistit podmínky jeho dodání a navrhnout rozpočet projektu,

- získat zdroje na částečné (resp. úplné) zafinancování celého projektu (např. oslovením soukromých firem, sdružení rodičů, zřizovatele školy, místního městského úřadu a dalších státních i nestátních organizací a institucí),

- zrealizovat projekt, tj. přeuspořádat a dovybavit jednotlivé jazykové učebny dle připraveného projektu, a to tak, aby nedošlo k nějakým mimořádným výpadkům ve výuce v těchto učebnách,

- slavnostně předat upravené jazykové učebny (za přítomnosti vedení školy, sponzorů apod.) studentům školy (včetně např. praktických ukázek využití nového vybavení daných učeben apod.).

11 Prvovoliči mezi studenty

A.Dvořák

Anketa mezi studenty, kteří ve školním roce 2008-2009 dovršili/dovrší 18 let.

Předmět zkoumání: 1) ochota účastnit se voleb (sněmovních, senátních, krajských, evropských, obecních), 2) okolnosti, za kterých by prvovolič změnil názor jít/nejít volit

Viz též plakát na výstavě v aule

13 Školní webové stránky v angličtině

I. Hajičová

Snažíme se různými způsoby komunikovat se světem mimo českou jazykovou oblast a navazovat kontakty. Přitom jeden z nejsnáze dostupných informačních materiálů o naší škole - školní web - je pouze v češtině. Pokusme se prezentovat aspoň některé podstatné věci v angličtině.

Viz školní webové stránky - ikonka britské vlajky

Viz též plakát na výstavě v aule

14 Příprava dvoudenního putovního minitábora pro mladé vozíčkáře

J. Havlová

Je třeba dobře vytipovat trasu (všude mechanický vozík neprojede:-), zajistit nocleh, obědy (a všechna ostatní jídla) a samozřejmě také příjemné zážitky (návštěva zámku, muzea, koncertu, táborák...) pro vozíčkáře i tlačiče. Tlačič je ten, kdo před sebou neúnavně tlačí kamaráda na vozíku, pomáhá mu s osobní hygienou a oblékáním a neztrácí dobrou náladu.

PŘEDPOKLÁDANÝ TERMÍN SAMOTNÉ AKCE: Putování proběhne v maturitním týdnu

ŘEŠITELÉ: Fyzicky zdatní (!!!) a psychicky odolní studenti a studentky

Viz zpráva na školních webových stránkách

Viz též plakát na výstavě v aule

15 Návrh a realizace sportovního dne AG

J. Chloupková

Viz zpráva na školních webových stránkách

16 Osamělost na sklonku života

I. Kafková, K. Landová

Ne každému se poštěstí prožít pokojné a důstojné stáří, mít přátele, děti, vnoučata, zkrátka lidi, kteří jsou nablízku a je-li potřeba pomohou. Jsou lidé, kteří zůstali sami, nemají své blízké a nedokáží se již sami o sebe postarat. Obvykle skončí v domech s pečovatelskou službou, protože se o ně nechce nebo nemá kdo postarat. Sice mají jeden druhého, přesto jsou ale osamělí, vědí, že mládí a zdraví se jim nikdy nevrátí a přemýšlí, zda až odejdou, budou někomu chybět. Otázkou je, lze takovým lidem vnést světlo do života, ukázat jim, že někomu jejich osud není lhostejný, že jsou lidé, kteří je umí potěšit, popovídat si, udělat jim radost?

11+11 studentů

Viz též plakát na výstavě v aule

17 Tituly, bez kterých se neobejdete

H. Klikarová

Téma je určeno pro studenty jakéhokoliv věku, kteří mají zájem o literaturu.

Cílem projektu je společnými silami sestavit seznam povinné literatury, ovšem ne podle osnov hodin českého jazyka, nýbrž podle preferencí studentů.

Jednalo by se o díla, která se studentům nejvíce líbila a ovlivnila je. Díla, o kterých si myslí, že by si jejich vrstevníci rozhodně měli přečíst. Může jít o průřez všemi žánry i obdobími, od braku přes sci-fi po krásnou literaturu, od Homéra po současníky.

Výsledkem by měl být jakýsi žebříček děl, která sklidila u studentů největší úspěch.

Viz plakát na výstavě v aule

18 Quid Procopius cum problemate?

J. Kopecký

Anotace problémového vorkšopu

Pověsti o zemském patronu Prokopovi zanechaly řadu stop v české krajině,

což lze chápat jako projev důvěrného vztahu našich předků k němu. Se studenty

Arcibiskupského gymnasia se však tento hérós ponejvíce míjí, třebaže

legendy o něm patří k nejstarším dílům české literatury a přestože o všeliké

památky či pozůstatky svatoprokopské úcty není nouze.

Kdo ze studentů ví, co Prokop prováděl s čertem? Kdo ví o Prokopově řešení

problémů etnické povahy? Kdo ví, jak si Prokop dovedl poradit s úřednickými

obstrukcemi papežské kurie?

Důvěřivější studenti, neznajíce pramenné texty, přijímají asociaci Prokopova

jména (zanesenou do ŠVP AG) s klíčovou kompetencí k řešení problémů či

svobodným uměním řešit problémy jen ze slepé důvěry, již apriorně propůjčují úředním dokumentům vůbec; jiní s pokrčením ramen či s lhostejností,

obvykle věnovanou nicneříkajícím informacím; studentstvo kritičtějšího ducha

pak možná věc odbude úsměškem či poklepáním si na čelo.

Námětem našich setkání bude nejprve předběžná úvaha o významu a povaze

problému. Dále se seznámíme s nejstaršími prokopskými legendami

a zběžně i s moderní sekundární literaturou. Dvě ze tří prokopských legend

existují v poněkud zastaralém českém překladu (originály jsou latinské), o překlad

třetí legendy — odvozené z nejstarší prokopské legendy (Vita minor) někdy

po polovině 13. stol. — bychom se pokusili my. Četba těchto textů nám

pomůže zachytit problémy, s nimiž se Prokop potýkal, a snad se i dobereme

textových podkladů, jež by mohly být oprávněním pro slova, dle nichž je Prokop

mohutný, fyzicky i duševně impozantní [. . . ] sebevědomý a vzdělaný

člověk, který se nijak nevyvyšuje, žije v každodenní práci, v těsném sepětí

s přírodou a v péči o chudé, a který je především patronem samostatnosti

názoru a myšlení (ŠVP).

Za příznivých podmínek (dají-li bohové, svatý Petr, vedení školy a jakož i časové

možnosti učitele vedoucího tento problémový dýchánek) lze uvažovati

též o společné návštěvě alespoň některých svatoprokopských památek či souvisejících

krajinných pozoruhodností.

Viz plakát na výstavě v aule

19 Olympiáda z CJL pro l. B

M. Kroftová

Příprava hodiny zajímavé práce zajímavou formou na úměrná témata

Viz též plakát na výstavě v aule

20 Návrh na renovaci a vybavení jedné běžné kmenové třídy

D. Křivková

Viz též plakát na výstavě v aule

21 Arcibiskupské gymnázium není v kontaktu s Křesťanským gymnáziem a s Arcibiskupským gymnáziem v Kroměříži atd.

A. Kulhavá

Studenti a učitelé AG (včetně mě) nemají až na výjimky ponětí o životě na těchto školách a přitom křesťanských škol není v republice zase tolik. Nejde zvlášť na velkou vzdálenost udržovat nějaké velmi úzké vztahy, tím spíše, když máme vlastní práce hodně. Ale něco jde. Něco lze pro jednorázové propojení (realizované studenty z projektu a i dalšími), které bude mít propojku pro celou školu (představu) a něco lze potom dále, pro nejoptimálnější dlouhodobý kontakt.

Řešení:

- promyšlení celého projektu

- samostatné navázání kontaktu se školami- pracovníkem školy

- diskuse na toto téma s pracovníkem

 1. příprava

 2. kontakt škol ve větším měřítku

 3. diskuse (osobní? internet?) se studenty školy

 4. příprava

 5. realizace

 6. plány a systémy pravidelnější spolupráce a vědění o sobě kontinuálně

(co je a co není reálné, efektivní, zajímavé)

a) takto zhruba obecně jako osnova

b) jiné pojetí iniciované studenty- tj. vámi

Viz plakát na výstavě v aule

22 Výzvědy k Vyzvědačům

Z. Lauschmann

Aktualizace podkladů k otázkám hry VYZVĚDAČI :

- průzkum v terénu (dané území na Starém Městě Pražském)

- počítačové zpracování výsledků

Viz též plakát na výstavě v aule, 1,2

23 English challenge

M. LaušmanováA morning / An afternoon with English games, quizzes, competitions and anything else you can think about and prepare to challenge your schoolmates´ knowledge of English. And we should have a lot of fun with English too although it´ll be a contest for the best to win!Student of all ages are welcome to take part in organizing this event.

Viz též plakát na výstavě v aule

24 Práce na vydání ukázkového čísla školního časopisu představujícího průběh 2-3 čtvrtin tohoto školního roku v AG

A. Lišková

Viz též plakát na výstavě v aule

25 Voda - možnost rozvinout problematiku v úrovních

P. Málek

1) zdroj života, problémy v dostupnosti zdrojů vody u nás a ve světě,... 

2)  pitná voda - kvalita, sledování toho co pijeme, srovnání druhů nápojů, nevhodné a toxické látky v nápojích, pitný režim,...3) voda v krajině - funkce, využití člověkem, péče o přírodní zdroje vody, ochrana pramenů, studní a studánek, současný stav.Viz plakát na výstavě v aule

26 Mapování hranic kompetencí empirických a spekulativních věd

I. Mariae

- spadá téma evoluce (ať již biologické či v širším smyslu kosmické) do kompetence přírodních věd nebo filosofie?

- způsob datace a určování autorství biblických spisů a role, kterou v nich hraje

zkoumání historických indicií či filosofické apriorní postoje

- od fluktuace vakua až ke vzniku z ničeho

- materialistický determinismus versus svoboda člověka a objektivita myšlení

Cílem úsilí bude alespoň poněkud pokročit v orientaci v některých oblastech, k nimž se více nebo méně přiměřeně vyjadřují různé vědní obory a prozkoumat míru kompetence, jež je k takovému posouzení nutná.

Viz plakát na výstavě v aule

27 Výroba náhradního ciferníku staroměstského orloje (pro případ, že by byl orloj znovu vybombardován); zhotovení funkčního modelu ve vhodném měřítku

R. Mašek

28 1.0šetřovna pro zvířata, Krymská ulice 23/296, Praha 10, občasná výpomoc se zvířaty starým a nemocným lidem + 2. Geriatrická klinika, Londýnská 15, Praha 2, občasná návštěva osamělých starých lidí na klinice

O. Mazánková

Viz též plakát na výstavě v aule

29 Webová stránka Arcibiskupského gymnázia v němčině

H. Milcová

AG je v kontaktu s různými školami v Německu, kam naši studenti jezdí na výměnné pobyty či prostě na zahraniční studijní pobyty. Mnozí studenti mají navíc četné další individuální kontakty s německými rodilými mluvčími. Proto by bylo dobré vytvořit pro ně německou verzi www.arcig.cz, částečně přeložením stávající webové stránky, částečně informacemi určenými speciálně pro německé gymnazisty, kteří jsou našimi partnery a mají zájem nejen o naši školu, ale i o Prahu a o to, co Praha, popř. další místa v Čechách, mladým lidem mohou nabídnout.

Viz školní webové stránky - ikonka německé vlajky

Viz též plakát na výstavě v aule

30 Mariánský sloup a Staroměstské náměstí

O. Mrzílek

Navrhuji 3 témata k řešení - skupina rozdělena na 3 části, možné podle věku studentů

 1. Mariánský sloup v roce 1918, proč byl problémem?

 2. Jaké jsou problémy spojené s jeho obnovením - urbanistické, politické, kulturní, společenské

 3. Společnost pro obnovu Mariánského sloupu - problémy spojené s jeho výrobou

Viz též plakát na výstavě v aule

31 Jak získat pevnou půdu pod nohama pro studium matematiky

V. Nebeská

Viz též plakát na výstavě v aule

32 Plán a program návštěv k seniorům

V. Pabištová

Viz též plakát na výstavě v aule

33 Zlepšení kultury prostředí na AGN.Řepíková

Studenti budou řešit problematiku zlepšení úrovně sociálně-kulturního prostředí na naší škole, nejen po stránce technické a materiální vybavenosti výukových prostorů, ale i po stránce změn vzhledu tříd a společných prostorů, tak aby se nám příjemněji žilo a studovalo.

Viz též plakát na výstavě v aule

34 Rodina

V.Valíková

Co je rodina? Jsme rodina? Kdo tvoří rodinu? Co pro mě znamená máma, táta, bratr, sestra......? Je rodina důležitá? Proč? Já + máma + táta = rodina? Kdo má rodinu? Kdo ji nemá?

Viz též plakát na výstavě v aule

35 Program německé jazykové výměny projekt, rozvrh, projekt 2

K. Steinerová, E.Grünwaldt

ÚKOL: Sestavit program týdenního pobytu skupiny 16-letých německých studentů v Praze: aktivity  (pouze Němci / Češi i Němci dohromady), časový plán, finanční náklady, úřední formality, německý text - průvodní slovo při programu)

Viz též plakát na výstavě v aule

36 Přezouvání

P. Synovcová1. sesbírat názory pro i proti2. zvolit řešení, jak dosáhnout, aby se všichni přezouvali3. zvolit řešení, jak dosáhnout, aby nebylo nutné se přezouvat4. přivést do života variantu 2 nebo 3.

Viz plakát na výstavě v aule

37 Stavba modelů molekul anorganických i organických sloučenin

J. Šilha

Viz též plakát na výstavě v aule

38 Škola jako společenství

Ondřej Špaček

Vzdělávání není jen hromaděním vědomostí a snahou natrénovat jejich uplatnění

v praxi. Škola není jen budovou, kde učitelé nalévají žákům do hlav předepsané

penzum rozumů. Škola je také místem setkávání, místem, kde vzniká svébytné lidské

společenství.

Aby mohlo vzkvétat, potřebuje jakékoliv společenství (ať už to bude rodina, parta

kamarádů nebo třeba výzkumný tým) dostatečně kvalitní komunikaci mezi svými

členy. Čím efektivnější je tato komunikace, tím spokojenější jsou členové společenství.

V našem projektovém týmu se budeme zabývat tím, jak funguje komunikace na AG.

Protože členy týmu budou hlavně studenti, zaměříme se především na ty komunikační

proudy, jejichž jsou studenti součástí (student-student, student-profesor, student-vedení

školy, student-další lidé ve škole). Na začátku si vymezíme, co je dobré a co

nás naopak trápí. Jeden z navržených problémů pak důkladně popíšeme a pokusíme

se konkrétním projektem přispět k jeho řešení.

Záleží jen na nás, jaký problém z dané oblasti budeme řešit a jak. Výsledkem

naší práce může být např. kniha přání a stížností, školní časopis nebo školní

parlament. Cokoliv, co komunikaci v našem školním společenství zlepší, a všem tak

zpříjemní život v něm.

Projekt je určen studentům nižšího i vyššího gymnázia, kteří si všímají dění kolem sebe

a mají chuť aktivně toto dění ovlivňovat.

Viz též plakát na výstavě v aule

39 Příprava společného projektového týdne pro studenty z AG a z gymnázia ve Zwickau

a zpracování žádosti o grant Česko-německého fondu budoucnosti

E. Špačková

Ve dnech 16. - 20. března 2009 se skupina studentů, kteří se do této projektové skupiny přihlásí, zúčastní týdenního vzdělávacího pobytu v SRN. Obě skupiny (česká i německá) každá čítající 10 - 13 studentů, budou společně ubytovány v prostorách kláštera v Hesensku. Týden bude věnován nejen společným workshopům s duchovní a společensky-politickou tématikou, ale i práci v dílnách kláštera a volnočasovým aktivitám. V příštím školním roce by podobný projektový týden měla na oplátku zorganizovat naše škola, a sice na území ČR.

 1. Seznámení skupiny s jednotlivými úkoly a jejich rozdělení

 2. Organizace odjezdu skupiny v březnu 2009 a zabezpečení skupinové jízdenky slevou

 1. Zpracování fotodokumentace pro školní webové stránky, reflexe zkušeností z pobytu

 1. Návrh obdobného recipročního projektu na školní rok 2009/2010

 2. Zpracování a podání žádosti o grant Česko-německému fondu budoucnosti

Viz též plakát na výstavě v aule

40 Šance integrace Romů v ČR a v SRN

P. Täumer

Viz plakát na výstavě v aule

41 Sbírka španělských a latinskoamerických povídek

J. Vanišová

Studenti zhotoví 15-20 exemplářů antologie španělských a latinskoamerických povídek (vyjma Brazílie), kterou by bylo možné používat v hodinách španělštiny, příp. literatury. Antologie bude v českém, příp. dvojjazyčném vydání - podle schopností přihlášených studentů (především co se týká španělštiny). Výběr povídek záleží na studentech, měly by však pokrývat různá období a témata.

Viz též plakát na výstavě v aule 1, 2, 3

42 Pravidla hry GO

Z. Vavřín

Podstatou úkolu je nalézt vhodný zdroj a prostudovat a pochopit pravidla této hry. Poté připravit:

 1. Písemné zpracování (ručně, případně v elektronické podobě) vlastní formulace stručného a co nejsrozumitelnějšího výkladu pravidel, který by mohl sloužit všem zájemcům z AG. (Je míněna formulace v rámci možností lepší, přehlednější - podle potřeby stručnější, či naopak podrobnější než v nalezených zdrojích.)

 2. Slovní prezentaci - seminář pro návštěvníky z řad studentů, popř. profesorů AG, na kterém by byla podána základní informace o hře GO, stručný, logický a co nejsrozumitelnější výklad pravidel hry a byla by dána možnost dotazů a diskuse o případných nejasnostech.

Hlavní přínos bych spatřoval v praktickém osahání obtížnosti úkolu stručně a srozumitelně formulovat nějaká relativně složitá pravidla (zde hry, jindy čehokoliv jiného...)

Viz též plakát na výstavě v aule

43 Zásobník kolektivních her do malé tělocvičny

A. Žváček

44. Hudební doprovod mše svaté pro mládež

K. Moravenov

Viz též plakát na výstavě v aule

Jak přehled napovídá, rozmanitost problémů k řešení byla opravdu veliká, od věcí odborných po vysloveně sociální projekty. S téměř celou šíří se mohli seznámit návštěvníci závěrečné školní akademie 23. 6. 2009, při níž proběhla tzv. poster session - výstava plakátů z jednotlivých projektů s možností debatovat s účastníky.

Závěrečné hodnocení:

Co se nám tentokrát povedlo?

 • zapojit prakticky všechny studenty

 • umožnit jim svobodnou volbu z velmi široké nabídky témat

 • rozvinout skupinovou práci

 • položit důraz na samostatnost, tvůrčí práci, dělbu práce v týmu

 • vytvořit mezitřídní pracovní týmy a podpořit tak seznámení napříč ročníky

 • v řadě případů opustit školní zdi a udělat něco pro méně šťastné bližní

A co naopak nebylo v pořádku?

 • jednotlivé schůzky byly příliš daleko od sebe, bylo obtížné udržet počáteční elán a nasazení

 • projekt měl být vyhlášen se začátkem školního roku

 • pro učitele s částečnými úvazky byly komplikací jednotné termíny schůzek

 • většinou nebylo možné studenty po zásluze odměnit (ať už kladně za dobrou práci, či záporně za nečinnost)

 • řada plakátů neměla dobrou grafickou úroveň, nebyla dostatečně srozumitelná, přehledná

 • potíže činilo dodržet termín pro odevzdání výstupů, několik málo skupin neodevzdalo žádný výstup (ani plakát, ani elektronickou verzi, ani zprávu)

3. srpna 2009 Ivana Hajičová