D

„Historie je učitelkou života“. (Marcus Tullius Cicero)

„Ten kdo zapomene na svoji minulost, je odsouzen k tomu, aby si ji znovu prožil.“ (George Santayana)

Výukou historie na Arcibiskupském gymnáziu chceme studentům poskytnout solidní faktografický a pokud možno co nejobjektivnější přehled o společenském a kulturním vývoji, a to v jeho nejširších souvislostech, s cílem pochopit minulost a čerpat z ní podněty pro současnost a budoucnost. Výuka by dále měla umožňovat poznání kořenů evropské civilizace, vybudované na odkazu antiky a křesťanství, vychovávat studenty k úctě a respektu vůči těm hodnotám, jejichž obecnou a nadčasovou platnost minulá staletí prokázala.

Cíle výuky: 

Student Arcibiskupského gymnázia by měl získat celkový přehled o historickém vývoji od počátku lidských dějin po současnost. Vzhledem ke skutečnosti, že lidské dějiny představují logický sled příčin a následků, měla by analýza jednotlivých politicko – historických fenoménů přispívat nejen k širšímu rozhledu politickému, nýbrž i rozvoji samostatného logického myšlení. Při výuce kulturních dějin by mělo být poukázáno na ty jevy, které vedly ke zrodu specifických rysů mentality příznačné pro tu kterou epochu, jakož i na projevy této mentality v jednotlivých oblastech výtvarného umění, v hudbě, literatuře apod., aby tak studenti pochopili nejširší souvislosti a samu podstatu rozličných kulturních proudů. Studium minulosti by tedy mělo přispět k lepší orientaci v politických, národnostních, náboženských a dalších rozličných problémech současného světa, k pochopení jejich historických kořenů a dějinných souvislostí. Cílem výchovně – vzdělávacího procesu v předmětu dějepis je rovněž (v souvislosti se ŠVP) vybavit žáka klíčovými kompetencemi, a tím ho připravit k celoživotnímu učení, profesnímu, občanskému i osobnímu uplatnění.

Studenti by dále měli být cílevědomě vedeni k tomu, aby dokázali samostatně zpracovat jakékoli odborné téma, což vyžaduje předběžnou znalost studijního využití encyklopedických slovníků, bibliografií, odborné literatury, archivních materiálů, nepsaných pramenů, ale i schopnost praktické aplikace alespoň základních metod a postupů historikovy práce.

Hodinová dotace: 

Výuka historie na Arcibiskupském gymnáziu probíhá od primy do septimy, a to s dotací dvou vyučovacích hodin týdně. V návaznosti na povinnou výuku je v rámci volitelného semináře možné dále prohlubovat učivo a připravovat se k maturitní zkoušce, případně i přijímacím zkouškám na vysokou školu.

Co učíme: 

Studijní program nabízí výuku dějin od pravěku po současnost. Zaměřuje se na klíčové události z obecných, národních a regionálních (pražských) dějin, jakož i na základní témata hospodářsko-sociálních a kulturních dějin.

Jak učíme: 

Kromě klasického frontálního vyučování je vyžadováno aktivní zapojení studentů do výuky. Studenti pracují s učebnicemi, odbornou literaturou, historickými mapami, vyhledávají informace na internetu a jsou vedeni k jejich kritickému hodnocení. Zároveň zpracovávají referáty, multimediální prezentace, projekty (Příběhy bezpráví aj.). V rámci výuky pořádá škola rovněž exkurze. Zájemci z řad studentů se každý rok účastní dějepisných olympiád.

Učebnice a další materiály: 

Prima: Válková, V.: Dějepis 6 pro základní školy – pravěk a starověk. Praha 2012.

Válková, V.: Dějepis 7 pro základní školy – středověk a raný novověk. Praha 2009.

Sekunda: Válková, V.: Dějepis 7 pro základní školy – středověk a raný novověk. Praha 2009.

Válková, V.: Dějepis 8 pro základní školy – novověk. Praha 2008.

Tercie: Válková, V.: Dějepis 8 pro základní školy – novověk. Praha 2008.

Válková,V.: Dějepis 9 pro základní školy – nejnovější dějiny. Praha 2012.

Kvarta: Popelka, M. – Válková, V.: Dějepis pro gymnázia střední školy 1. Pravěk a starověk. Praha 2001.

Kvinta: Čornej, P. – Čornejová, I. – Parkan, F.: Dějepis pro gymnázia střední školy 2. Středověk a raný novověk. Praha 2001.

Sexta: Čornej, P. – Čornejová, I. – Parkan, F.: Dějepis pro gymnázia střední školy 2. Středověk a raný novověk. Praha 2001.

Hlavačka, M.: Dějepis pro gymnázia střední školy 3. Novověk. Praha 2001.

Septima: Hlavačka, M.: Dějepis pro gymnázia střední školy 3. Novověk. Praha 2001.

Kuklík, J. – Kuklík, J.: Dějepis pro gymnázia střední školy 4. Nejnovější dějiny. Praha 2002.

Učitelé E-mail Konzultace
Ondřej Faktor faktor@arcig.cz kdykoli po domluvě (sledujte můj rozvrh na webu AG)
Jakub Hajíček hajicek@arcig.cz úterý a čtvrtek 13:50-14:35 po předchozí domluvě
Jan Soukup soukup@arcig.cz Út během 5. a 6. h., nebo dle domluvy
Jan Váňa vana@arcig.cz čt 12:00-13:30, či v jiný čas dohodou (email)

Články k tématu D

Obrázek k článku Výlet 1.B na Vyšehrad

Jednoho krásného slunečného dne jsme se my, občané primy B, vydali na výlet na Vyšehrad.

Obrázek k článku Armádní muzeum se 2.B

Ve čtvrtek 16. 5. se vydala naše třída 2.B spolu s panem profesorem Faktorem objevovat válečnou historii Českých zemí v Armádním muzeu Žižkov.

Obrázek k článku Výlet 2.C za Věstonickou Venuší

Ve středu 15. května jsme se třídou vyrazili vlakem do Brna, kde jsme přesedli na autobus do Věstonic. Tam jsme se ubytovali, a večer jsme ještě stihli procházku okolo vinic a došli jsme až k místu nalezení Trojhrobu.

Obrázek k článku Přednáška Starověká Kréta a minojská civilizace

V pátek 12. 4. se uskuteční přednáška (učebna 109, 11.00-12.30) na téma Starověká Kréta, mínojská civilizace, na kterou jsou zváni všichni studenti i učitelé, kteří v tuto dobu nemají výuku.

Obrázek k článku Terezín

Ve středu, 13. března nás pan profesor Soukup v rámci dějepisu vzal na výlet do malé pevnosti Terezín.

Obrázek k článku 2. B v Anežském klášteře

Dne 5. 12. jsme s naší třídou 2. B v doprovodu pana profesora Faktora šli na procházku po Starém Městě a výlet jsme zakončili nádhernou prohlídkou v Anežském klášteře.

Obrázek k článku Tažení 6.A na Bílou horu

Přišli jsme, viděli jsme, dostali jsme sněhovou koulí do nosu, zvítězili jsme aneb, jak jsme dobývali stavovská vojska.

Obrázek k článku Přednáška Ženy ve středověku - 12. 12. 2023 od 15:30 v učebně 305

V úterý 12. prosince se v rámci dějepisného semináře (učebna 305, 15:30 - 17:05) uskuteční přednáška na téma Ženy ve středověku, na kterou jsou srdečně zváni všichni učitelé a také studenti vyššího gymnázia, kteří v tu dobu nemají výuku.

Obrázek k článku Karlštejnské hradní kaple

Jednoho krásného dne 29. června jsme se vydali v doprovodu pana profesora Faktora a s naší třídní profesorkou na hrad Karlštejn. Slunce hezky svítilo, takže nám bylo veliké horko. Vystoupali jsme na kopec, kde je hrad. Skoro všichni jsme funěli.

Obrázek k článku Beseda Naše válečná a poválečná léta (1938-1953)

Arcibiskupské gymnázium zve 4. dubna od 15:30 do knihovny AG na besedu na téma Naše poválečná léta s Jiřím Paděvětem.

Stránky