Navštívili jsme, navštívili nás ve školním roce 2012/2013

Téma: 

(Příběhy bezpráví, Mene tekel, setkání s pamětníky, historické reflexe)

V letošním školním roce jsme se opět dotkli alespoň v některých hodinách témat historie 20. století - často témat citlivých, společensky výbušných, někdy s nádechem dobrodružství, plných krizových situací, se kterými se jako společnost i jednotlivci jen velmi těžko a pomalu vyrovnáváme. Ohrožují nás pocity deprese, odcizení, jsme svědky současné deziluze a máme co dělat, abychom těmto silným náladám nepodléhali.

Také v letošním školním roce jsme se setkali s lidmi, kteří v zásadních kritických situacích nepodlehli smutku a sklíčenosti, zachovali se statečně a odvážně, neuvízli v pasti neplodných vzpomínek na minulost, nenechávají se stravovat nenávistí, nevystavují na odiv své utrpení, neupozorňují s vypočítavostí na osobní ztráty a veškeré ústrky, ale dokázali svůj život smysluplně naplnit, zachovali nadhled i v současnosti, zajímají se o společenské a politické dění, snaží se obětavě předat své zkušenosti mladé generaci, překvapují svým elánem, jasným pohledem, jednoznačností, vnitřní pevností a silou. Setkání s takovými osobnostmi v nás zanechává trvalé dojmy; jedinečné životní osudy však nelze srovnávat mezi sebou mechanicky, hlavním smyslem našeho počínání je, aby tato setkání dovedla studenty k jejich vlastnímu zamyšlení.
O některých otázkách se mezi studenty i učiteli diskutovalo hojně, debata pokračovala i neformálně na facebooku - co přínosnějšího by mohlo po setkáních s pamětníky následovat? Za důležité považujeme také vzájemné porovnání postojů a názorů mezi vrstevníky, případně se starší generací. Taková svobodná diskuse je potom dar.

Následující mozaika textů snad účastníkům setkání připomene otázky a problémy, kterými se během roku zabývali, případně je k nim i znovu navede. Studenti psali své reflexe průběžně během roku (studenti nižších ročníků rukou, studenti vyššího gymnázia odevzdávali texty v digitální podobě), ve svém úhrnu podali výstižný, někdy až překvapivě ucelený a trefný obraz probíraných témat.

Pro přehlednost jsou v následujících textech uvedeny odkazy na stránky, kde naleznete jejich znění v úplnosti (příspěvek paní dr. Bezděkové), či v širším patřičném a potřebném kontextu (audiozáznam besedy Mene tekel, soutěžní práce Terezy Reichlové). V závěru uvádíme seznam doporučených titulů, se kterými jsme se setkali během příprav na jednotlivé besedy, popřípadě k nim směřoval náš zájem během nich.

Děkujeme všem, kteří nám jakkoli pomáhali a poskytovali technickou podporu při organizaci besed, a vůbec všem, kteří nás v letošním školním roce doprovázeli a povzbuzovali.

Hezké prázdniny!
Hana AlmerováDOPORUČENÁ LITERATURA
Tipy pro čtenáře na prázniny i všední školní den:
Bezděk, Ctibor: Jak rád jsem žil
Bezděková, Olga: Po stopách kreslených seriálů (1945 - 1989)
Horníčková-Nováková, Olga: Válečné deníky
Masin, Barbara: Odkaz
Mašínová, Zdena; Martin, Rudolf: Čtyři české osudy
Mašín Ctirad, Mašín Josef, Paumer Milan: Cesta na severozápad
Pecka, Karel: Motáky nezvěstnému
Rejthar, Stanislav: Dobří vojáci padli
Rambousek Ota, Jenom ne strach
Časopis Západ (archiv Libri prohibiti)