Zápis z jednání školské rady 6. října 2021

1. Svolání a forma jednání

Dne 22. 9. 2021 předseda Školské rady, Mgr. Tomáš Pešek, svolal, na základě čl. 3 Jednacího řádu Školské rady Arcibiskupského gymnázia (dále jen „ŠR AG“), formou e-mailové pozvánky jednání ŠR AG na 6. 10. 2021. Jednání se zúčastnilo 5 členů ŠR AG, přizván byl, jako host, ředitel školy. Jednání se uskutečnilo v místnosti č. 003 v čase 16: 10 – 17: 10.

2. Předmět jednání

Dle čl. 6 tedy bylo konstatováno, že je ŠR AG usnášeníschopná. ŠR AG projednala návrh rozpočtu školské právnické osoby na rok 2021. Ředitel školy upozornil, že se jedná o poslední rok příspěvku AP, pro letošní rok platí nájemné ve výši 5 mil. Kč a dále se bude zvyšovat o inflaci. Členové ŠR AG konstatovali, že by bylo vhodné se k návrhu rozpočtu vyjadřovat ještě před termínem, kdy jej schvaluje Rada školské právnické osoby. Jednání ŠR AG k projednání rozpočtu bude svoláno nejpozději v dubnu 2022.

ŠR AG projednala výroční zprávu. Ředitel školy komentoval především změnu školního vzdělávacího plánu a učebního plánu (změna počtu hodin latinského jazyka, přidání hodinové dotace pro žáky oktáv v rámci volitelného semináře). Pro schválení výroční zprávy hlasovalo všech 5 členů.

ŠR AG projednala změnu Školního řádu (oddíl 6. 2, písm. k), l), o) – viz příloha). Úprava se týká terminologického vyjasnění pojmu „komisionální zkouška“ a „zkouška před komisí“. Druhý ze jmenovaných pojmů se bude týkat žáků studujících dle IVP, jimž ředitel stanoví přezkoušení – součástí celkového hodnocení budou i dílčí hodnocení získaná v průběhu platnosti IVP. Ředitel školy také může při zkoušce k doplnění podkladů pro klasifikaci určit formu komisionální zkoušky či zkoušky před komisí. Konkrétněji bylo také specifikováno složení a podmínky účasti komise v případě komisionální zkoušky.

Předseda komise stručně představil výstup evaluačního setkání (v rámci projektu SPQAG), přičemž se těmito výstupy (především práce na image a roli ŠR AG) může zabývat nově zvolená ŠR AG.

3. Schválení předmětu jednání

Dle čl. 6 ŠR AG byly navrhované změny Školního řádu přijaty. Pro schválení hlasovalo všech 5 přítomných členů ŠR AG.

Galerie: 
Obrázek k článku Zápis z jednání školské rady 6. října 2021