Zápis ze zasedání Rady rodičů 13.11.2013

Téma: 

Zápis ze zasedání Rady rodičů při Arcibiskupském gymnáziu v Praze ze dne 13.11.2013

Přítomni: dle prezenční listiny

Program zasedání:
1. Úvod
2. Hlasování o přijetí nových členů
3. Volba předsednictva Rady pro šk.r. 2013/2014
4. Informace o hospodaření Rady za šk.r. 2012
5. Informace o připravované akci Provětrejte almary
6. Informace o připravované akci Nejhezčí třída AG
7. Návrhy na činnost Rady na šk. r. 2013/2014
8. Informace školy
9. Různé, diskuze

Před zahájením jednání představil zástupce kroužku Podnikavá škola pan Lukáš Policar projekt Doučování a požádal Radu o podporu a pomoc studentům s tímto projektem. Bylo domluveno, že pošle podklady, na základě kterých Rada rozhodne, zda a jak konkrétně by mohla být nápomocna.

Ad 1) Schválení programu zasedání.

Ad 2) O členství v Radě požádali:

pan Michal Balák
paní Renata Gregorová
paní Jana Rosenbrunová

O žadatelích bylo jednotlivě hlasováno, s jejich přijetí vyslovili souhlas všichni přítomní členové Rady.

Ad 3) Volba předsedy Rady

Předsedkyní byla na základě jednomyslného souhlasu přítomných členů opětovně zvolena paní Andrea Gregorová.

Volba místopředsedy Rady

Místopředsedou byl na základě jednomyslného souhlasu přítomných členů opětovně zvolen pan Pavel Koch

Kandidáti do předsednictva

Pan Balák 16 hlasů pro
Paní Pelantová 16 hlasů pro
Paní Iblová 7 hlasů pro
Paní Adámková 14 hlasů pro
Paní Nováková 12 hlasy pro
Do předsednictva byli zvoleni pan Balák, paní Pelantová, paní Adámková a paní Nováková.

Revizní Komise
Kandidáti - p. Kotrlá, p. Marušiak, hlasování - 14 hlasů pro

Pokladníkem Rady byl na základě jednomyslného souhlasu přítomných členů opětovně zvolen pan Brož.

Ad 4)
Pan Brož informoval o hospodaření RR. Ve spolupráci s účetním školy panem Polívkou zpracoval účetnictví Rady a ohlásil finančnímu úřadu potřebná přiznání k dani.

Bylo domluveno, že revizní komise zasedne po skončení jednání Rady a provede kontrolu dokladů o hospodaření.

Pan Brož navrhl paní Bukovské odměnu za pomoc se zpracováním podkladů pro hospodaření ve výši 2 tis Kč + daň. Všichni přítomní členové s tímto návrhem vyslovili souhlas.

Ad 5) Akce Provětrejte almary

Byly domluveny podrobnosti týkající se organizace akce. Akce samotná proběhne v pondělí 18.11.2013 od 16:00 hod. Příprava věcí v aule pak den předem 17.11.2013 od 16 hod.

Proběhla diskuze o využití získaných finančních prostředků - lezecká stěna x úprava bezpečnosti tělocvičny, nákup sportovního vybavení. Konečné rozhodnutí přijme Rada v závislosti na získané částce po projednání s vedením školy.

Ad 6) Akce Nejhezčí třída AG

Paní Gregorová předložila návrh textu plakátku k akci. Po diskuzi bylo rozhodnuto, že vyhlášení soutěže proběhne v nejbližší době, hodnocení tříd bude provedeno v prvním březnovém týdnu. Vybrána bude 1 třída z nižšího gymnázia a 1 třída z vyššího gymnázia. Vítězové obdrží celodenní vstup do Aquaparku Průhonice včetně oběda.

Ad 7) Proběhla diskuze o činnosti Rady v dalším období. Byly podány následující návrhy:

1. Záštita a podpora sboru a orchestru AG
2. Cena Rady rodičů - udělovaná tradičně studentům za aktivitu, která je přínosná pro školu nebo napomáhá šíření dobrého jména školy
3. Ocenění výjimečného učitele - návrh na zavedení putovní ceny, uspořádat ve spolupráci s žákovskou radou
4. Knihovna - možnost rozšíření a zkvalitnění školní knihovny
5. Bazar II - podle úspěchu letošní akce

8. Ředitel informoval o zvýšení nájmu za budovu. Škola hledá podnájemce do části prostor v přízemí. Pokud by některý z rodičů měl možnost zapojit se, ať se obrátí na vedení školy.

Úkoly, které vyplynuly z jednání:

1) Připravit akci Nejhezčí třída AG
Zodpovídá: paní Gregorová
Termín: listopad 2013

2) Podpora sboru a orchestru AG
Zodpovídá: paní Iblová
Termín: průběžně

3) Připravit vyhlášení ceny Rady rodičů

Zodpovídá: pan Koch
Termín: 2.pololetí šk. roku

4) Ocenění výjimečného učitele

Zodpovídá: pan Koch, p. Adámková
Termín: 2.pololetí šk.roku

5) Knihovna

Zodpovídá: paní Iblová
Termín: průběžně

6) Bazar II (předběžně)
Zodpovídá: paní Adámková
Termín: 2.pololetí šk.roku

7) Dohled nad webovými stránkami Rady

Zodpovídá: pan Vacek
Termín: průběžně

Zapsala: Marie Kotrlá
Schválila: Andrea Gregorová