Zápis ze zasedání Rady rodičů 12.6.2013

Téma: 

Zápis ze zasedání Rady rodičů při Arcibiskupském gymnáziu v Praze ze dne 12.6.2013

Přítomni: dle prezenční listiny - ... přítomných (viz příloha č.1), z toho 11 členů RR a hosté - pan Málek za AG (zástupce ředitele), paní Kochová- rodič

Program zasedání:
1. Úvod
2. Vyhodnocení soutěže Cena Rady rodičů
3. Vyúčtování školního plesu
4. Informace o hospodaření Rady rodičů za r. 2012
5. Informace o akci Provětrejte almary
6. Úprava stanov Rady rodičů
7. Různé, diskuze

Ad 1) Jednání Rady zahájil pan Koch - místopředseda Rady rodičů (dále RR)

Ad 2) Soutěže o Cenu Rady rodičů se letos zúčastnily 2 projekty - školní časopis Agonie a projekt Ekotým. Zmíněny ještě další prospěšné projekty - Jarmark a Agora. Ty ale nebyly nikým nominovány.

Cenu Rady rodičů získává časopis Agonie - jednomyslný souhlas všech přítomných (11 pro).

- Šéfredaktorky časopisu získávají od Rady rodičů 1 voucher na víkendový pobyt v hotelu Mariánských lázních + procedury (pro 2 lidi)
- drobné dárkové předměty s důrazem na kvalitu pro redakci časopisu

Ekotým - ocenění za iniciativu - 7 pro
- 3x poukaz (po 150 Kč) na vytvoření vlastní müsli směsi na Mixit.cz

Ad 3) Informace o vyúčtování školního plesu. O rozdělení zisku rozhodnuto Plesovým výborem viz příloha. Připomínky k účetnictví plesu - je třeba vždy účtovat na účet Rady rodičů, je nutné doplatit daň z příjmu. Na stránkách školy budou zveřejněna pravidla financování školního plesu.

Ad 4) Pan Brož - pokladník informoval o hospodaření RR. Převzal účetní podklady od bývalého pokladníka pana Kliše.

Diskuze k Společenskému večeru organizovanému septimami. Podle pravidel vyhlášeným školou věnují studenti 50 % zisku ze společenského večera RR na Maturitní ples formou darovací smlouvy uzavřené mezi studenty septim a RR.

Výběr zálohy od primánů a oktavánů - diskuze, zda tuto praxi ponechat či do budoucna zrušit. Bylo dohodnuto, že praxe výběru záloh bude ponechána.

Vysoké poplatky za provoz bankovního účtu RR - pan Brož byl pověřen výběrem banky s nižšími poplatky, pošle nabídky, RR odhlasuje per rollam.

Ad 5) Provětrejte almary
Paní Adámková navrhla v rámci Školní akademie uspořádat prodejní akci nepotřebných, ale kvalitních věcí, předmětů. Z případného výdělku by se pro školu pořídila horolezecká stěna.

Schválen stručný návrh možného průběhu akce zpracovaný paní Adámkovou. Členové vyzváni, aby každý dle svých možností navrhl, jak by mohl pomoci s organizací.

Ad 6) Úprava stanov
Stanovy RR byly podrobeny rozboru v souvislosti se vstupem nového občanského zákoníku v účinnost k 1.1.2014. Stanovy vyhovují nové zákonné úpravě. Je třeba pouze provést do dvou let drobnou úpravu názvu.

Pan Brož navrhl úpravu stanov tak, aby RR bylo možné vyloučit člena, který neplatí příspěvek.

Pak Koch předložil návrh na úpravu stanov tak, aby RR byla

a) radou zastupující zájmy rodičů, pak by měla být rodiči volená a rovnoměrně zastupovat třídy, zástupci nehlasují za sebe, ale za rodiče své třídy

nebo

b) sdružením rodičů ochotných pracovat v oblastech týkajících se školního dění, kde členové hlasují tak jako doposud za sebe, nikoliv za další rodiče, nemají za rodiče žádný mandát

Vybrána varianta b) - 10 pro, 1 proti

Byly schváleny pouze dvě úpravy - změna názvu vynucená novým občanským zákoníkem a úprava zániku členství.

Do příštího zasedání RR si všichni členové pročtou stanovy, pan Koch připraví další návrhy jejich úprav a rozešle k připomínkám ostatním.

Ad 7) Různé
Školní jídelna - kvalita jídel
Zkoušení v primách převážně formou testů, prosba, zda by nemohl být kladen větší důraz na ústní zkoušení.

Zvážíme možnost zavedení ocenění pro profesory, (slovní, případně finanční) za nadstandardní přínos ke vzdělání dětí.

Úkoly, které vyplynuly z jednání:

1) Připravit akci Provětrejte almary
Zodpovídá: paní Adámková
Termín: říjen/listopad 2013

2) Připravit návrh úpravy stanov
Zodpovídá: pan Koch + paní Gregorová
Termín: září 2013

3) Vyvěsit na stránky školy pravidla financování maturitního plesu
Zodpovídá: pan ředitel Mašek
Termín: červen 2013

4) Předat cenu RR na slavnostní mši na konci školního roku
Zodpovídá: paní Gregorová (ceny dopravit do školy)
Termín: 27.6.
pan Koch (předání)
Termín: 28.6.

5) Změna bankovního ústavu
Zodpovídá: pan Brož
Termín: červen 2013

Trvající úkoly z minulých zasedání

1) Vyhlásit soutěž o nejhezčí třídu AG
Zodpovídá: paní Gregorová
Termín: září 2013

Zapsala: Marie Kotrlá