Projekt 2013/2014 - živě rozvinout tradici

PROJEKT 2013/2014
Umění rozvíjet tradici (kompetence akademické) - žák disponuje okruhem znalostí a je si vědom souvislostí, které snad představují určitý luxus, ale zájem o ně je zdůvodněn kulturně, historicky, duchovně.

Prostředek: Nabízíme žákům v rámci svého předmětu témata, jejichž jednotícím prvkem je motiv ze ŠVP: živě a zcela originálním způsobem rozvinout tradici, kterou dokonale zná. Žáci budou na projektu pracovat pod vedením učitele ve skupině, která bude složena nejen z žáků jednoho ročníku, ale ze studentů z různých ročníků. Podle učitelova zadání budou (pokud možno co nejvíce samostatně) zpracovávat zadané téma a rozhodnou se, jaké budou výstupy z této práce a jakou formou budou později svůj projekt prezentovat před širokým plénem diváků (studenti, učitelé, rodiče, přátelé) při prezentační akci.

Cíl: Vlastní vědecká, poznávací, pokusná, výtvarná atd... činnost v jiných, než obvyklých školních podmínkách. Práce v nesourodé skupině - přibližování pozic bez konfrontace, pomoc mladším spolužálům - socializace. Samostatnost, týmová spolupráce, nacházení cest ke společnému řešení. Posílení dobyvatelského ducha, odvahy ve veřejném vystupování, posílení sebejistoty. Přátelská spolupráce s učitelem za pozměněných podmínek. Pro některé učitele podnět k zamyšlení nad možnými cestami k obohacení běžné výuky.


Kroky:

1) Přihlášení žáků na projekt PRO VŠECHNY ŽÁKY POVINNÉ!
Studenti si vyberou dle popisu jednotlivých projektů na webu, nebo ve škole na nástěnkách projekt jim nejbližší (+ několik rezervních - vybraný může být už zaplněn) a od pondělí 7.10.2013 od 8.00 hodin ráno se přihlásí do projektu přes web školy svým přihlašovacím heslem. Každý žák má jen jeden pokus bez možnosti změny, proto zvažujte moudře! Každý projekt je určen maximálně pro 12 žáků, pak bude automaticky uzavření. S problémy v přihlašování se obracejte na třídní učitele, nebo prof. Bernarda, nebo na prof. Málka. Přihlašování bude ukončeno v pátek 11. 10. 2013.

2) Příprava - 1. projektový den
skupiny se sejdou, naplánují projekt, rozdělí funkce, připraví se teoreticky, zajistí vše potřebné, udělají kompletní rozvahu.
... středa 16. října

3) Praktická část - 2. projektový den
skupiny budou pracovat v terénu, bádat, zjišťovat údaje, tvořit
... čtvrtek 21. listopadu

4) Zpracování projektů - 3. projektový den
příprava k prezentaci po skupinách: zpracování materiálů, výroba modelů, posterů, prezentací, nácviky všeho možného, tvůrčí práce
... středa 18. prosince 2013

5) Prezentace - 4. projektový den
Dopoledne rozdání vysvědčení ve třídách a od 3.vyučovací hodiny (od cca 10.00 hodin (čas může být upraven) vědecká konference - prezentace jednotlivých projektů studenty formou krátkých cca 10-ti minutových referátů (digitální, postery + průvodní slovo,...) ... (souběžně v několika prostorách dle programu - Aula, 311, knihovna, 309,..)
... čtvrtek 30.1.2014

Některé projekty mohou z výjimečných důvodů proběhnout v jiném termínu.
V projektový den se řádná výuka ruší, žáci se účastní projektové práce (minimálně 5 vyučovacích hodin!) pod vedením učitele- vedoucího projektu, jedná se o jinou formu výuky, docházka je povinná!
Výstupem celého projektu bude PREZENTACE (digitální, nebo panel, či vystoupení) a PÍSEMNÁ ZPRÁVA (v digitální a písemné podobě).Anotace projektůEtymologie slov

Pavel Koronthály
V rámci projektu se budeme zabývat etymologií známých, neznámých i jinak zajímavých slov.


Školní stravování

Ondřej Špaček
V tomto projektu se budeme teoreticky i prakticky zabývat současností i historií (tedy tradicí) školního stravování.


Předkolumbovské kultury v pražských muzeích

Jaroslava Vanišová
Anotace: Účastníci projektu zmapují expozice o předkolumbovských kulturách Latinské Ameriky, sestaví jejich přehled se stručným popisem jednotlivých expozic.


Kostel svatého Mikuláše na Malostranském náměstí - známý i neznámý.

sr. M.Monika Dudychová
Cíl: ukázat, jak mluví tato kulturní památka k dnešním lidem přicházejícim do Prahy z celého světa.


Fyziologie zátěže lidského těla - diagnostika v 90. létech a dnes

Ladislav Čaba
Cílem projektu je poodhalit změny v testování pohybových schopností v letech devadesátých a v současnosti (trendy diagnostiky).
Úkoly projektu:
-ukázka tradičních diagnostických metod
-ukázka moderních metod
-porovnání výstupů / výsledků
-osobní zkušenost s testy


Výtvarné náměty inspirované Biblí

Andrea Angelová
Čtení a porozumění výtvarných děl
Jak čteme výtvarné dílo? Co nám obsah výtvarných děl připodobňuje? Jak vnímáme a pomocí čeho jeho obsahovou část? Rozumíme všem informacím, které nám dílo předkládá?
Základní a nejširší oblastí jsou náměty křesťanské kultury.
Pomocí obrazové dokumentace, připravených literárních textů studenti ve skupinkách procházejí výtvarnými díly. Mapují období od nejstarších dob a přitom využívají poznatků z různých předmětů ke společné komparaci. Musí určit období, ve které dílo vzniklo a popsat, co je na obrazech a výtvarných dílech zobrazeno. Všímají si i jakou formou. Projekt je vždy zaměřen na shrnutí informací pro určité období v dějinách výtvarné kultury.
Je zde předpokládaná také návštěva výstavních prostor Národní galerie, kde studenti mohou pozorovat výtvarné originály a vyplňovat předem připravené pracovní listy.
Předpokládaným výstupem budou elektronické prezentace a soubor textových dokumentů s obrazovými přílohami.
Projekt je zaměřen na spojení předmětů dějepis, náboženské nauky a výtvarné výchovy.
Propojením četby textů Bible a srovnáváním výtvarných děl s nimi souvisejících jsou studenti nuceni přemýšlet nad obsahem a způsobem výtvarného vyjadřování. V každé dějinné epoše se tento obsah přenášel jinými výtvarnými formami a prvky.
Klíčovými hesly bude například mapováno velikonoční období:
Příjezd do Jeruzaléma
Jidášova zrada
Poslední večeře
Polibek zrady a smrt Jidáše
Ježíš před Pilátem
Křížová cesta
Ukřižování
Ukládání do hrobu
Zmrtvýchvstání
Nanebevstoupení

Další možná témata....
Nejstarší doteky civilizace
Tajemný Egypt a jeho kult pohřbívání
Antické výtvarné náměty
Antická mytologie v dílech renesančních mistrů a jiné...Po stopách monarchie 

Helena Janatová
janatova@arcig.cz
V loňském roce navštívili AG učitelé z premonstrátského gymnázia sv.Norberta v maďarském Gödöllő a projevili zájem o spolupráci s naší školou, přičemž pozvali na návštěvu delegaci z Arcibiskupského gymnázia.
Projekt na téma Po stopách monarchie tedy bude začínat výjezdem do Gödöllő (asi 30km od Budapešti) v termínu 9.-12.10. 2013. Seznámíme se se studenty i učiteli maďarského gymnázia, zúčastníme se jejich hudebních dílen, prohlédneme si Gödöllő a v pátek přejedeme do Budapešti. Pátek a sobotu věnujeme prohlídce města. Komunikačním jazykem bude angličtina.
Zpět v České republice se budeme věnovat vybraným kulturním oblastem Maďarska. Historii, kterou obě země sdílely v rámci Rakouska-Uherska, významným místům, jazykové typologii, jídlu, hudbě apod., záleží na vaší volbě. 
Během školního roku (termín bude upřesněn) počítáme i s návštěvou maďarské strany u nás. Program budeme připravovat společně.
Výstupem z projektu bude prezentace.Cyrilometodějský zpěv 9. a 10. století.

Igor Angelov
Náplň:
úvod do zpěvu byzantské hudby 9. a 10. století
základy čtení persko-byzantské notace
základy čtení staroslověnštiny
nastudování jedné (jednoduché) skladby a její provedení na Tříkrálovém koncertu

Termíny:
16. 10. - staroslověnština a persko-byzantská notace - základy
21. 11. - neučím na AG
18. 12. - společná pěvecká zkouška
8. 1. - provedení na Tříkrálovém koncertu (30. 1. neučím na AG)


Chemická symbolika - její vývoj od alchymie po současnost

Josef Šilha
Chemické značky
Postupné objevování prvků
Vývoj symboliky atomů prvků - vývoj názvosloví
Vývoj symboliky molekul sloučenin
Chemické rovnice - co vše vyjadřujíTradice francouzského školství v Praze aneb co je to LFP

Magdaléna Kolářová
Zjistíme, jaké jsou v Praze francouzské školy, od kdy a proč? Kde sídlí a jaké mají rozvrhy hodin?
Mají jiné předměty než my? Jak dlouhé mají přestávky a prázdniny? Společně vyzkoumáme k čemu slouží Vie scolaire. Projdeme si celé Francouzské lyceum od sklepa až po fotbalové hřiště na střeše a podíváme se i do samotného vyučování. Také uděláme anketu, abychom zjistili, jací studenti tam chodí a z jakého důvodu.Používání germanismů v současné češtině

Karolina Scalabroni  a Jana Ginzlova
Anotace: Výzkum používání germanismů v terénu mezi různými věkovými skupinami českých občanů pomocí dotazníků a jejich následného vyhodnocení. Tajemství Pražského orloje

Kateřina Landová
Každou hodinu mohou davy turistů na Staroměstském náměstí pozorovat přehlídku dvanácti apoštolů zakončenou zakokrháním kohouta. Kdo si ale kromě tohoto defilé a smrtky s kosou všimne dalších částí orloje a zamyslí se nad jeho funkcí? Jaké technické údaje kromě času a pohybu vesmírných těles ukazuje, co vše je z něj možno vyčíst? Může snad poskytovat odpovědi na otázky, které nám zůstávají po staletí skryty? Jak starý doopravdy je? Kdo je jeho tvůrcem? Kolik koleček stroj pohání? Kolik lidí těmto kolečkům dokáže porozumět? Jak to vypadá uvnitř orloje? Proč jeho hodiny na hlavním astronomickém ciferníku neukazují letní čas? Kolikrát musel být rekonstruován? Kolik orlojů na světě existuje a jak si mezi nimi stojí ten náš?
Alespoň některé z těchto otázek si asi položí většina lidí, která orloj viděla, kdo si ale dá tu práci najít na tyto otázky odpověď? Zhruba patnáct lidí v dohledné době ano. Cílem tohoto projektu bude dát dohromady nejen historická a technická fakta, ale právě odpovědi na otázky, které si mnozí z nás kladou a poskytnout všem, kdo o ně budou mít zájem.Společnost

Vladimír Beran
náplň:
Na gymnáziu vzniká nová společnost se základními prvky, jako jsou vláda, kontrolní úřad, živnostenský úřad a banka. Motorem společnosti je živnostník, který nabízí ostatním obyvatelům společnosti služby. Peníze získané z provozování živnosti se daní. Jednou za čas je tedy zapotřebí zajít na kontrolní úřad podat daňové přiznání a odvést společnosti část výdělku. Ze zdaněných peněz je vyplácena vláda, kontrolní úřad i živnostenský úřad. Vláda se tedy snaží vytvořit co nejlepší podmínky pro podnikání. Správu nad měnou má na starosti banka.KELTSKÉ TRADICE V SOUDOBÉ ČESKÉ SPOLEČNOSTI

Pavel Beneš
Anotace:
Vymezení pojmu tradice
Zvyky a obyčeje keltského původu
Keltské prvky v lidové slovesnosti; místní názvy keltského původu
Výrobní tradiceŠifra mistra SÜTTERLINA aneb Co četly a jak psaly prababičky

Eva Špačková
Projektový záměr:
Cílem je seznámení s typickým německým písmem zvaným v našich zemích švabach, získání aktivní dovednosti toto písmo přečíst (knihy, staré noviny, nápisy). Dalším stupněm je základní orientace v psané podobě tohoto písma zvaného kurent či sütterlin. Čeká nás práce s dokumenty i soukromou korespondencí, s pomocí tabulky se je pokusíme rozluštit a přepsat do současné podoby.

Orální historie - Zkoumání původních zdrojů, psaní článku a prezentace tématu

Ivana Hajičová

Oral history
Exploring original sources, writing an article and presenting a topic

While Steven Spielberg was shooting the movie Schindler’s List, many Holocaust survivors wanted to share their experience with him and he realized that soon there might be no more survivors to give their testimonies. So he started a foundation in order to record interviews with these people. There are so many of these recordings now that it is absolutely impossible for one person to view them in his lifetime and they are in many different languages. Therefore a scientific project was started to enable searching for particular topics, names etc. in the film archives in which a Czech research group from MFF UK Prague and ZČU Pilsen play a significant part. And that is why in Prague there is one of the three European access points to the archive.
Nowadays, this archive contains testimonies not only of the Holocaust survivors but from other conflicts as well, e.g. the genocide in Rwanda.
In this project we are going to visit this access point and search through the archives for particular topics as viewed by different witnesses. In small groups we are going to study their views and attitudes and compare them. And finally we will write articles and prepare talks about our findings in order to practice writing an academic text and present a topic in academic context.

Zatímco Steven Spielberg natáčel Schindlerův seznam, přicházeli za ním pamětníci holocaustu, aby s ním sdíleli svou zkušenost. A on si při tom uvědomil, že zanedlouho již nemusí být žádní pamětníci, a proto založil nadaci, jejímž cílem bylo natočit co nejvíc rozhovorů s těmi, kteří přežili holocaust. Natočeného materiálu je tolik, že je zhola nemožné, aby jeden člověk za celý svůj život vše zhlédl, navíc jsou  rozhovory v mnoha různých jazycích. Vznikl tedy vědecký projekt, který umožňuje vyhledávání v archivu podle jmen, témat apod., na němž se významně podílí vědecká skupina MFF UK v Praze a ZČU v Plzni. A z toho důvodu máme v Praze jedno ze tří evropských přístupových míst do archivu.
Dnes archiv obsahuje nejen svědectví lidí, kteří přežili holocaust, ale i těch, kteří přežili jiné hrůzy uplynulého století, např. genocidu ve Rwandě.
V našem projektu navštívíme pražské přístupové místo, budeme pátrat po svědectvích na určitá témata od různých pamětníků. Ve skupinkách budeme studovat a porovnávat jejich názory a postoje. A nakonec napíšeme články a připravíme prezentace o tom, co zjistíme, abychom si vyzkoušeli psaní a prezentaci tématu v akademickém kontextu. Ivana HajičováCírkevní řády a kongregace v Čechách

Ivana Kafková
Seznámíme se s nejznámějšími církevními řády, místem jejich působení, oděvem, znakem, což se pokusíme výtvarně ztvárnit.PAMĚŤ MOJÍ RODINY - sborník povídek

Filip Dobrovolný
Paměť každé rodiny je sestavena z příběhů. Některé jsou živé, s oblibou se vyprávějí u nedělního oběda. Jsou ale také příběhy zasunuté do podvědomí, bolestivé nebo téměř zapomenuté. I ty jsou součástí rodinné paměti.
Cílem projektu Paměť mojí rodiny bude vytvořit sborník povídek, které napíší studenti na základě vyprávění svých rodičů, prarodičů nebo jiných příbuzných.
Povídka je něco víc než pouhé vyprávění, v první fázi proto budeme zkoumat povídky, jež napsali mistři tohoto žánru, jejich kompozici, jazyk, vypravěče, práci s časem a prostorem.
Ve druhé fázi budete mezi svými příbuznými pátrat po příbězích, vybírat ten nejlepší a dáte mu literární formu. Společně pak budeme hledat cesty, jak formu povídky vylepšit, budeme škrtat, dopisovat, formulovat, hrát si s jazykem.
V závěrečné fázi se zaměříme na redakční a grafickou úpravu, fotografie a ilustrace.
Na shledanou v tvůrčí laboratoři se těší
Filip DobrovolnýProjekt největší životní přání

(amatérský film o AG)
Daniela Vejvodová
Cílem projektu je oživení tradice úspěšného českého dokumentu Největší přání na prknech AG. Jde o počin českého kameramana, režiséra a profesora FAMU, Jana Špáty, který v polovině šedesátých let režíroval dokument založený na tvůrčím rozpracování ankety na téma Jaké je vaše největší životní přání? Špáta sám stejný námět oživil ještě jednou v dokumentu Největší přání II v roce 1989, kde zachytil jedinečnou atmosféru turbulentních měsíců předcházejících Sametové revoluci. Štafeta s tímto námětem, který bychom převzali a přesadili do prostředí AG, pokračovala ještě jednou, totiž v roce 2012, kdy stejný formát uplatnila dcera Jana Špáty, Olga Špátová. O oživení tradice jde ještě v jiném smyslu. Jedním z prostředí dokumentu Jana Špáty z 80. let bylo také tehdejší Gymnázium Wilhelma Piecka, dnešní AG!
Dokument lze chápat jako fascinující sociologickou studii líčící nenásilným způsobem svou dobu pomocí obratné zkratky jedné opakující se anketní otázky (a příležitostného doptávání hbitého moderátora). Špáta s citem jemu vlastním vybírá reprezentativní skupiny tehdejší společnosti (např. rukující vojáci, děti z pasťáku, metaláci, folkaři, trampové, staří lidé v nemocnicích, maturanti, vysokoškoláci, dělníci, sparťani..), se kterými vždy seznámí diváky několika výstižnými záběry z daného prostředí. Z dokumentu  na jednu stranu čiší jedinečný a neopakovatelný duch doby (resp. dob), na druhou stranu je v něm obsažené i svědectví o univerzálnosti některých lidských tužeb napříč společenskými vrstvami i desetiletími.
Projekt se bude zakládat na přiznaném a (pokud možno) co nejvěrnějším napodobení Špátových postupů. Cílem bude vytvoření amatérské sociologické sondy v menším měřítku, totiž pouze na AG. Na základě krátkého brainstormingu se studenty oktávy vyšlo najevo, že by v dokumentu o AG neměly chybět následující skupiny: primáni, oktaváni, uchazeči o DSD, hosté společenského večera či maturitního plesu, katolíci/evangelíci/ateisti, hipsteři, skauti, členové sboru/orchestru, výtvarníci, přírodovědci, sportovci, chodbové párečky atd. Film by neměl přesáhnout 20 minut. Vybraná prostředí by měla být natáčena vždy po předchozí domluvě s pověřenými osobami.Pražská zoologická zahrada

Michaela Truhlářová
-tradice zoologických zahrad v ČR
-záchrana koně Převalského
- tradičně chovaná zvířata
- spolupráce s ostatními zoologickými zahradami
- návštěva zoologické zahrady v Praze se zaměřením na zvířata, která se podařilo úspěšně rozmnožit a
odchovatPozapomenuté sporty vzhledem k časovému období starověku a středověku.

Antonín Žváček
Vzhledem k postavení předmětu Tv a k jen těžko dosažitelnému požadavku předvést výsledky činnosti v našich hodinách veřejnosti jsem se rozhodl pro téma:
Pozapomenuté sporty vzhledem k časovému období starověku a středověku. Vybrané skupiny se pokusí o předvedení a možnost provozu netradičních sportů.
Za vše bych si v úvodní úvaze nezávazně pomyslel na pankration (všeboj), dvojskok, netradiční sprint, zápas, překážkovou dráhu přes hradby, rytířskě ctnosti, popřípadě možnost uspořádání mikroturnaje v míčkové válce velitele předmětu...atd.BRATŘI - v beletrii, příp. ve filmu či jiném umění, ve vědě ap. - od starověku po současnost

Věra Pabištová
V listopadu 2013 se koná premiéra filmové verze Cyril a Metoděj - Apoštolové Slovanů. Navrhuji, že bychom mohli, pokud by nám film půjčili či by nám ho někde v kině promítli, zhlédnout ho v předpremiéře, tedy začít tím projekt (možná by to šlo v některém odpoledni, aby se neztratil den). Též by bylo možné film vidět v průběhu realizace projektu, pro inspiraci. Mohl by se jím také po prezentacích projekt uzavřít.
TÉMATA:
BRATŘI - v beletrii, příp. ve filmu či jiném umění, ve vědě ap. - od starověku po současnost
- studenti by si vybrali sami
- zaměření je možné na vztahy mezi vybranými bratry, jejich původ, činnost, jejich práci, úsilí, výsledky, osudy - studenti by mohli nacházet paralely
- z tématu je možno zvolit např. jeden blok - Bratři v umělecké literatuře... či Bratři v antickém světě nebo Bratři vynálezci, Bratři ve víře atp.; možno se věnovat jedné dvojici, dvěma, třem..., dle zájmu a možností; studenti by ukázali, i jaké tradice jsou součástí (v liter. např. žánru, doby, prostředí, konkr. místa, autora, typu postavy atd.), jakou tradici event. založili, v čem pokračovali, na co navázali, co dobrého konkrétně lidem přinesli, jaké je poselstvíSláva - Slávia - Slavín...

Marie Kroftová
Charakteristika: Milujeme svůj rodný jazyk, nejen pro jeho nápaditost a hravost, a ctíme a obdivujeme tvořivost našich předkůKALENDÁŘ - výpočet pohyblivých svátků

Richard MAŠEK
Kdy budou Velikonoce v roce 2015? A kdy byla neděle Miserere mei v roce 1348?
Iulius Caesar, neděle po prvním jarním úplňku, Řehoř, nedělní písmeno, zlaté číslo, tridentský koncil, diář jezuitského rektora, K. F. Gauss a úhledná excelová tabulka, křesťanský kalendář v kostce.Dům našich představ - Návštěva u F. Bílka

Martina Moravcová
Do tohoto projektu se chci přihlásit, jestliže:
·         mě zajímá architektura
·         design interiéru (nábytek)
·         korespondence zajímavých lidí
·         trošku poezie
·         narazil/-a jsem na Gaudího a Plečnika a tito pánové mě svými názory a dílem zaujali
·         inklinuju k Francii, vím něco/chtěl bych vědět něco o Rodinovi, C. Claudelové atp.
·         už dlouho přemýšlím, co je to za dům, na Badeniho, kde uhýbá tramvaj jako k Hradu
Jak to bude probíhat:
·         sejdeme se a rozdělíme si práci podle zájmů
·         navštívíme Bílkovu vilu v doprovodu lektora NG
·         na konci vytvoří každý plán svého ideálního domu/domova, který by měl odrážet naše zájmy, přesvědčení, ideály...
·         pak to nějak zprezentujemeKružby gotických oken

sr. Karin Steinerová
anotace:
Projekt pro ty, kdo mají rádi architekturu a geometrii.
Co nás čeká?
-        seznámení se s kružbou
-        procházka Prahou
-        zachycení kružeb gotických oken, které uvidíme (fofografie, kresba)
-        rozluštění postupu geometrické konstrukce daných kružeb
-        vlastní návrhy kružeb
-        soutěž o nejkrásnější kružbuTradice - Rodina - Genealogie

Olga Steuerová
Náplní tohoto projektu je seznámit se s možnostmi, které v současné době poskytuje internet v oblasti online matrik.
Jak se orientovat a jak hledat v online matrikách? Jak číst staré matriční zápisy? Od kdy se vedou záznamy o narozeních, sňatcích a úmrtích? Co všechno se lze o předcích z matrik dozvědět? Popř. zkusit si najít záznamy o svých předcích.
Pro zájemce:
Nutné předpoklady:
·       práce s internetem (vlastní PC v jednotlivých projektových dnech výhodou)
·       velká dávka trpělivosti (vynaložený čas a úsilí nemusí odpovídat požadovanému výsledku)
·       schopnost luštit neobvyklé a mnohdy nečitelné rukopisy
·       znalost němčiny a latiny výhodou
Upozornění: ne všechny matriky jsou k dispozici online, některé záznamy také mohou zcela chybět, nebo být neúplnéRozhledny v ČR

Jana Chloupková
Anotace: Rozhledny u nás mají dlouhou tradici. Kdy vznikaly první a proč?
Jsou rovnoměrně rozmístěné po celém území? Zanikly některé? Vznikají nové?
Která rozhledna je nejvyšší, která je nejvýše položená a která nejníže? Ze které je
nejhezčí rozhled? Z jakých materiálů se stavěly dříve a z jakých nyní?
Takovéto otázky a mnoho dalších budeme v tomto projektu řešit.
Některou či některé rozhledny také navštívíme, návštěvu zdokumentujeme fotkami
a kresbami.Východní a západní liturgická tradice - dvě plíce křesťanské církve

Ondřej Mrzílek
-         struktura obřadů
-         vybavení kostela v obou liturgických tradicích
-         symboly v liturgii
-         liturgické předměty
-         účast na východní liturgii
-         ekumenický dialogSladký život a včely

Zdeněk Vavřín
Včela medonosná je průvodcem lisdtva již od pravěku. Pro moderního člověka však studium života včel spolu s jejich hospodářským využitím nabývá zvláštních dimenzí: včela se totiž stává v mnoha ohledech jedinečným ukazatelem vzájemného vztahu člověka a okolní přírody. Včelařství ve svých proměnách a problémech napovídá velmi mnoho o tom, jak je příroda člověkem proměňována (sice ne vždy jen k horšímu...), avšak jak je jím závažně narušována věky ustavená přírodní rovnováha až po hranici hrozby zničení.
Původně jen loupené, později cíleně od včel získávané historické sladidlo - med - člověk téměř stoprocentně nahradil cukrem vyráběným z cukrové řepy či třtiny s potřebnou rafinací - tedy vážným chemickým zásahem. Dlouho, dlouho trvalo, než pochopil význam a nezastupitelnost medu - jednou z mála potravin uchovatelných a používaných ve zcela přírodním, neupraveném stavu.
Včely a jejich schopnost přežití zcela závisejí na stavu okolní přírody. Proměna lesů, luk a pastvin v lány polí a dnes v okolí městských aglomerací další ukrajovámí zemělské půdy na úkor moderních satelitů vzala včelám přírodní společenstva oplývající bohatstvím a různorodostí druhů a činí je stále více závislými na jednodruhových, ve velkých lánech jendorázově rozkvétajících, navíc obvykle chemicky ošetřovaných zemědělských kulturách.
A nedosti na tom, lidské mičurinství, vedené někdejším sovětským heslem poručíme větru, dešti způsobilo rozšíření v nových oblastech (mj. Celá EVROPA) smrtelné nemoci varroázy. Včelstva jsou tak dnes plně odkázána na člověkem vyvinuté chemické léčebné přípravky, s obvyklými riziky - především možností proniknutí léčiv (tj. vlastně jedů!) do medu, dále přirozeným vývojem původce nemoci (roztoče varroa destructor) k získání odolnosti vůči používanému léčivu!
Na druhé straně, ve včelařství lze ukázat i cosi pozitivního - vývoj lidského poznání a zkušeností dovedl včelaře k poměrně jednoduchým a praktickým metodám ošetřování včelstev. Poměrná rozšířenost chovu včelstev v malém se pro množství chovatelů stává živou učebnicí o důmyslném soustrojí přírodních ekosystémů a možnostech člověka žít v souladu s nimi, chovat se k okolní přírodě ne jako vykořisťovatel, ale jako rozumný a láskyplný hospodář.
V rámci projektu se se skupinou přihlášených studentů vydáme navštívit včelstva žijící v typické krajině dneška - příměstské přírodě, postupně ztrácející zemědělsky obdělávanou půdu a zarůstající satelitními domky obklopenými nezbytným anglickým trávníkem a bariérou thújí.... Pohledem zblízka chceme objevit a formulovat mnoho otázek dotýkajících se tohoto způsobu proměny krajiny, v rámci druhého projektového dne pak s pomocí internetu i vhodné literatury chceme k nim nalézat fakta a odpovědiAdventní hra

Veronika Valíková
Přečeteme několik vánočních her a pokusíme se zinscenovat hru, která by v duchu lidových tradic zpřítomnila adventní očekávání a narození Ježíška v našem čase a na našem gymnáziu. Pomůžeme si tardičními postavami - čertem, anděly, Herodem, třemi mudrci, pastýři - i tradičními
motivy. Celý děj zaktualizujeme.Střed České republiky

Lukáš Bernard
O polohu středu ČR soupeří několik různých obcí. V našem projektu společně změříme a různými matematickými metodami ověříme, kde leží opravdový střed České republiky. Poté jej fyzicky navštívíme.Fotografické umění Josefa Sudka, filmové umění Karla Zemana

  Michaela Laušmanová
Také fotografujete? Nebo dokonce občas točíte krátké filmy, které obsahují různé počítačové efekty? Přihlaste se tedy do projektu, v jehož rámci navštívíme Muzeum Karla Zemana v Saské ulici v Praze a/nebo Uměleckoprůmyslové muzeum s Galerií Josefa Sudka a jeho Ateliér, obojí v ulici Úvoz. Součástí projektu bude i alespoň jeden praktický úkol:
- pro jednotlivce nafotit zajímavá místa Prahy alespoň trochu v Sudkově duchu - pokud možno černobíle
a/nebo
- vyrobit krátký, asi tří- až pětiminutový film s počítačovými efekty tak trochu v duchu filmů Karla Zemana. Autorem filmu může být jeden člověk nebo skupina lidí a nemusí být černobílý.Když je nebe na dosah

Helena Milcová
Anotace: Léto je sice prakticky za námi, ale mnohým se vybaví nádherný pocit, jaký se nás zmocňuje, když se ztišíme ve svěží prosluněné krajině. Blankytná obloha je nekonečně vysoko a člověk se cítí v té nekonečné nádheře blaženě. Kde je to nebeské království, které nám hlásá Ježíš Kristus? Lze ho hledat i v tomto pozemském životě? V co vlastně věříme? A lze udělat na zemi peklo?
Zodpovězme si tyto a další podobné otázky a shrňme je do úvahy, kterou třeba budeme prezentovat ve farních časopisech, či jinde.Číslice včera a dnes

Lucie Bohatá
Kdy a jak začali lidé zapisovat čísla? Jak se tento zápis vyvíjel v různých kulturách? Jak počítali Egypťané, Babylóňané, Indové, Mayové a Aztékové? Mají arabské číslice nějaké výhody? Jak počítá počítač? Jak poznat čas na japonských binárních hodinkách? Kam se mohou číselné systémy vyvíjet dál?
Prozkoumáme různé způsoby zápisu čísel i různé číselné soustavy. Vyzkoušíme si matematiku s jinými číslicemi, a pak se nejspíš ještě rádi vrátíme k našim vlastním.Vánoce

Jana Soldánová
Téma VÁNOCE bychom věnovali vánočním tradicím a zvykům. Také se pokusíme objasnit etymologický původ slova Vánoce. Případné další nápady a návrhy na zpracování - podle přihlášených studentů.


EGO COGITO, ERGO SUM 

Petr Kolář
- Myslím, tedy jsem, tradice pýchy a pokory vědy (myšlení jako pochybování o intelektové sebereflexi světa).Staroměstský orloj a Staroměstská radnice

Jaroslava Marešová
Staroměstská radnice a orloj jsou jednou z nejznámějších památek města Prahy, na něž se denně jezdí dívat stovky lidí z celého světa. Tímto místem v samém srdci města vskutku kráčely a kráčí dějiny, orloj pak od začátku 15. století čas měří a ukazuje. Možná jste šli mnohokrát okolo, ale nikdy jste radnici nenavštívili uvnitř, možná jste mnohokrát viděli průvod apoštolů, ale nikdy jste se nezamysleli nad dalšími postavami a spoustou krásných detailů na orloji, možná jste vždycky chtěli vědět, jak vlastně orloj funguje. Objevme spolu Staroměstskou radnici a orloj, místo, jež bylo a je svědkem mnohých významných událostí našich dějin.
Do projektu se přihlašte, pokud:
-         Máte zájem o českou historii a historii Prahy
-         Se chcete dozvědět, jak orloj vznikal, jak funguje a co ukazuje
-         Se chcete dozvědět, co je to cisioján a třeba se ho naučit nazpaměť
V projektu se pokusíme:
-         Získat co nejvíce informací o staroměstském orloji
-         Zjistit, jak funguje, co ukazuje
-         Navštívíme staroměstskou radnici
-         Domluvit si přednášku s panem orlojníkem
-         Pomocí dotazníků zjistit, co o orloji a staroměstské radnici ví vaši blízcí a třeba i cizinci na Staroměstském náměstíNositelé živé tradice

Hana Almerová
Aby tradice žila, musí být společenstvím zachovávána, smysluplně rozvíjena a předána další generaci. Proto jsou nepostradatelní ti, kteří tradice nesou, a nenahraditelní ti, kteří tradice přebírají.
Konkrétní obsah a prezentace tématu budou individuálně přizpůsobeny věku a zájmu studentů.Tradice reflexe postavy Václava II. od středověkých narativních pramenů až po současnost

Jan Váňa
cíl projektu:
·         vytvoření si obrazu osobnosti Václava II. jako panovníka a vůbec středověké historické postavy tak, jak nám ji podávají středověké narativní prameny
·         odhalit tradici předávání tohoto obrazu v pozdějších dílech, to jak kronikářských, tak obrazových
·         schopnost interpretace českých středověkých narativních pramenů
·         seznámit se se základními prameny pro poznání dějin Českých zemí a střední Evropy ve vrcholném středověku 13. století
·         seznámit se se základní historiografickou literaturou, týkající se osobnosti a doby panování Václava II.
·         seznámit se se současnými názory na osobnost a vládu Václava II. primárně z pera českých historiků 19. a 20. století
ANOTACE:
Projekt je vhodný pro všechny zájemce, které baví historie, rádi se v historii vzdělávají a mají zájem o danou problematiku. Znalost latiny není podmínkou, ovšem je vítanou dovedností, která může výrazně přispět k objasnění některých aspektů probíraných na našich seminárních setkáních. Všichni přihlášení určitě nebudete pasivními posluchači učitelova výkladu, ale aktivními tvůrci, analyzátory, interprety a rovněž přispěvateli do živých diskuzí o jednom z nejvýznamnějších panovníků našeho 13. století.

ZDROJE POZNÁNÍ: (bude se jednat o vybrané ukázky, které studenti přečtou a následovně budou předmětem diskuzeJ, podle věku a schopností účastníků je možno výběr ukázek upravit)
Chronicon Aulae Regiae: Zbraslavská kronika
Kroniky doby Karla IV.
Poselkyně starých příběhův českých (Jan František Beckovský)
Kronika česká (Václav Hájek z Libočan)

Codex Manesse: vyobrazení
Petr Maixner: Královna Kunhuta s kralevice Václavem vedena do zajetí

Publikace českých historiků:
Kutnar, Marek: Přehledné dějiny českého a slovenského dějepisectví
Šusta: Soumrak Přemyslovců a jejich dědictví
Dvořáčková: Královský dvůr Václava II.
Palacký: Dějiny národu českéhoCYKLOSERIÁLY na AG

Zdeněk Lauschmann

Obsah projektu :
1) seznámení se s tradicí cykloseriálů na AG : Dlaň (rozhledny), Dekapolis (města) ,
Tría pollón (stromy) , Stříbrné kolo (objezd Prahy) , České kolo (objezd republiky)
2) podíl na realizaci nového cykloseriálu Stříbrné oko - objezd Prahy (proti seriálu Stříbrné kolo mírná obměna) - 2.díl se uskuteční 16.10. 2013
3) příprava dalšího nového cykloseriálu pro jaro 2014 a dobu následující; zde se mohou uplatnit zajímavé nápady účastníků

Výstup :
Rámec nového cykloseriálu, popř. cykloseriálů, a koncepty pozvánek na jednotlivé dílyTradice českého bylinkářství

Pavel Málek
Vyhledání rozličných českých bylin od nepaměti uznávaných pro jejich účinky, jejich rozpoznávání, sběr a zpracování pro využití v domácnostech i jinde.


Literární náměty v operních dílech

Petr Klíma
Literární náměty v operních dílech


Historie elektrifikace Prahy

Jiřina Cvachová
Po stopách elektrifikace v Praze
Budeme hledat spletitou historii využití elektrického proudu v Praze.
Tramvaje, veřejné osvětlení, kdy zaveden do domácností?
Zbyla v Praze nějaká elektrárna z té doby?