Jednání školské rady z 24. 4. 2013

Přítomní: Ondřej Špaček, RNDr. Josef Šilha, Csc., Monika Vernerová, Bc. Raymond Čamov, Ing. arch. Michal Ibl, Mgr. Eva Špačková, Jan Jirout, Mgr. Roman Mazur a paní Bukovská (v meziobdobí pan Polívka podal rezignaci na svou funkci, paní Bukovská jmenována panem ředitelem místo něj)
Host: Ing. Mgr. Richard Mašek (pozvání pana ředitele na hodinu přerušeno)
Datum konání: 24. 4. 2013
Začátek: 16.00
Konec: 18.15

1) Debata ŠR nad podobou zápisů z jednání ŠR. Hlasováno o třech návrzích.
a) Zápisy se budou skládat pouze z usnesení a výsledků hlasování - 3 hlasy.
b) Zápisy budou širší. Bude zde snaha zaznamenat průběh jednání a názory jednotlivých členů. Zápisy budou tvořeny až po skončení zasedání ŠR. Poté budou rozeslány mailem a členové ŠR tento zápis schválí - 2 hlasy.
c) Zápisy budou obšírnější. Budou tvořeny po ukončení schůze ŠR, poté rozeslány mailem, připomínkovány a následně na dalším zasedání ŠR definitivně schváleny - 4 hlasy.
Odhlasována verze C.

2) Vysvětlení pracovní skupiny (Mazur, Ibl, Špaček), proč nebyla schopna naplnit své plány ohledně pomoci škole při přípravě jejího přechodu na jiný způsob financování (církevních restituce) a vypracování projektu dlouhodobého rozvoje budovy školy.
Původní představa členů skupiny - pan Ibl zpracuje materiály kolem budovy školy, pan Mazur ohledně náboženské oblasti a pan Špaček se pokusí zachytit učitelskou problematiku. Vše mělo být nakonec zkonzultováno s panem ředitelem.
Pan Ibl odmítl nadále působit v této skupině poté, co mu pan ředitel neposkytl dokumentaci k budově školy, kterou požadoval k naplění svého záměru v pracovní skupině. Pan ředitel dle svého odůvodnění nemá právo poskytnout ŠR podobné materiály, jelikož škola není majitelem budovy. Následkem toho pan Ibl oznámil k 25. 4. 2013 rezignaci na svou funkci v ŠR, kterou následující den potvrdil oficiálním e-mailem.
Pan Špaček vysvětlil, že nechtěl v této radě působit, jelikož se obával, že by jeho činnost nemusela být kladně přijímána v rámci ŠR (viz neshody ohledně podoby zápisu provedeného pana Špačkem na minulém jednání ŠR).
Pan Mazur informoval ŠR, že chtěl v rámci pracovní skupiny naplnit její plány To mu však bylo znemožněno pány Špačkem a Iblem, kteří odmítli nadále působit v této skupině kvůli obavám, aby jejich osoby nebyly důvodem rozporů.
ŠR vzala na vědomí informace, proč pracovní skupina nenaplnila své plány a končí svou činnost. Jednomyslně odhlasováno.

3) Pan Mazur připomněl, že dle minulého zápisu byla ŠR přislíbena spolupráce na dlouhodobé koncepci rozvoje školy, k čemuž prozatím ŠR neměla příležitost.

4) Pan Ibl zdůraznil, že ŠR nebyla informována o jednání církevních škol na Arcibiskupství pražském ohledně nového modelu financování v rámci restitucí, zatímco tyto infomace byly poskytnuty Radě rodičů. Pan ředitel oponoval, že se jednalo pouze o neformální diskuzi. Navíc dodal, že oficiální stanovisko Arcibiskupství nebylo dosud oznámeno.

5) Žádost o doplňkové volby v důsledku ukončení studia slečny Vernerové, která maturuje ve školním roce 2012/13 a tudíž jí automaticky zaniká mandát.

6) Příští jednání plánováno na 29. 5. 2013.