STÁTNÍ ZÁSTUPKYNĚ v  semináři ZSV 2009 - zpráva

Téma: 

... a právní pojem žalobce označuje navrhovatele, který v civilním řízení podal žalobu. Státní zástupce v trestním řízení však podává obžalobu. A - když je potřeba - i v sobotu či v neděli. Oni totiž delikventi dny pracovního volna či pracovního klidu jaksi nedodržují.

Ve čtvrtek 2. dubna 2009 k nám do semináře základů společenských věd zavítala díky pozvání profesorky Pabištové paní Mgr. Zuzana Falberová. Mgr. Falberová je státní zástupkyně Prahy 2, její přednáška proto pojednávala o této profesi. Já se s Vámi nyní podělím o informace, které jsme se dozvěděli. A pokusím se užít jazyka práva. Kdo se s ním ještě nesetkal, zjistí, že je přece jen jiný, než jakým se např. hovoří či píše třeba ve sdělovacích prostředcích či na úřadech nebo ve školách.

Funkce státního zástupce je určena k zastupování státu při ochraně veřejného zájmu ve věcech svěřených zákonem. Těžiště působnosti spočívá v plnění role orgánu veřejné žaloby v trestním řízení a dalších úkonech vyplývajících z trestního řádu (zejména výkon dozoru nad zachováváním zákonnosti v přípravném řízení trestním, účast v hlavním líčení a veřejném zasedání konaných soudem). Státní zastupitelství dále působí v jiných řízeních (v občanskoprávním řízení a správním soudnictví), vykonává dozor nad dodržováním právních předpisů v místech, kde se vykonává vazba, trest odnětí svobody, ochranné léčení a ochranná nebo ústavní výchova. Státní zastupitelství vykonává i další úkony, stanoví-li tak zvláštní zákon. Ačkoliv státní zastupitelství je orgánem veřejné žaloby, není správné státní zástupce označovat jako žalobce, jak je často činěno zejména ve sdělovacích prostředcích, protože působnost státního zastupitelství je širší (a to jak v trestním řízení, tak i mimo ně) a právní pojem žalobce označuje navrhovatele, který v civilním řízení podal žalobu. Státní zástupce v trestním řízení však podává obžalobu. A - když je potřeba - i v sobotu či v neděli. Oni totiž delikventi často dny pracovního volna či pracovního klidu nedodržují.

Státní zástupce je jmenován ministrem spravedlnosti a může se jím stát občan České republiky, který je způsobilý k právním úkonům, bezúhonný, ke dni jmenování dosáhl věku nejméně 25 let, získal vysokoškolské vzdělání studiem magisterského studijního programu v oblasti práva na vysoké škole v České republice, úspěšně složil závěrečnou zkoušku, jeho morální vlastnosti dávají záruku, že bude funkci řádně zastávat, a souhlasí se svým jmenováním do funkce a s přidělením k určitému státnímu zastupitelství. Státní zástupci jsou jmenováni na dobu časově neomezenou a svoji funkci vykonávají v pracovním poměru. Funkce zaniká nejpozději na konci kalendářního roku, v němž státní zástupce dosáhne věku 70 let.

Zaujala nás i informace, že státní zástupce nesmí vykonávat jinou placenou funkci ani vykonávat jinou výdělečnou činnost, s výjimkou správy vlastního majetku a činnosti vědecké, pedagogické, literární, publicistické a umělecké, jakož i činnosti v poradních orgánech státu, jsou-li takové činnosti slučitelné s požadavky na řádný výkon funkce státního zástupce.

A aby to nebylo tak jednoduché, nestačí z hlediska odbornosti jen úspěšně vystudovat některou právnickou fakultu v ČR, získat magisterský diplom. Budoucí státní zástupci se na výkon funkce odborně ještě připravují v průběhu čekatelské praxe, která trvá 3 roky, a uzavírají ji závěrečnou zkouškou. Do pracovního poměru právního čekatele může být přijat ten, kdo splňuje předpoklady pro jmenování státního zástupce (s výjimkou věku, závěrečné zkoušky a souhlasu s přidělením). Právní čekatel provádí jednoduché úkony státního zástupce nebo administrativní činnost pod vedením státního zástupce (školitele) nebo jiného odborného zaměstnance státního zastupitelství.

Paní státní zástupkyně nám dále vyprávěla některé příhody ze své právní praxe, a tak jsme se i zasmáli. Popisovala např., jakým způsobem se vypořádává s různými delikventy, kteří v jejím regionu působí. Mezi nejčastějšími prohřešky zmiňovala drobné krádeže, porušení zákazu vstupu na určité území (převážně zákaz vstupu do Prahy, ale i zákaz pobytu v České republice). Pohovořili jsme i o nedávno diskutovaných a veřejností spíše pozitivně přijímaných soudních procesech přímo na fotbalovém stadiónu. Překvapivé bylo také zjištění, že i když Praha 2 je z hlediska své plochy velice malé území, přesto je oficiálním sídlem mnohých firem, proto se její státní zastupitelství musí zaobírat výrazně větším množstvím prohřešků v obchodní oblasti než některá okresní zastupitelství, která svou plochou Prahu 2 převyšují i desetinásobně.

Paní státní zástupkyně byla přátelská, velmi komunikativní, ale jako protivníka bychom její rychlost i určitou ráznost mít nechtěli. A tak jsme byli rádi, že byla na naší straně.

Za celý seminář děkuji Mgr. Zuzaně Falberové za zajímavou přednášku.

Magdalena Nováková, VII. A